Uppdatering kring försäljning och effekter av Covid-19

Som framgått av tidigare pressmeddelanden har verksamheten i koncernen påverkats av Covid-19 och dess inverkan på människors beteende.För Ambia som helhet innebär detta nya utmaningar i ett läge där vi just tagit oss an verksamhet i två nya bolag, och där fokus skulle...

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ytterligare åtgärder för att hantera effekter av Covid-19

För att snabbt parera negativa effekter av snabbt minskad efterfrågan och försäljning har ytterligare åtgärder vidtagits tidigare presentation av åtgärdspaket. I Isolda AB och Selector Logistik AB har huvuddelen av personalstyrkan permitterats på 60%, preliminärt till...

läs mer

Åtgärdspaket för att hantera effekter av Covid-19

Effekterna av det så kallade Corona-viruset har den senaste veckan börjat märkas hos Ambias bolag, i olika utsträckning. Först ut att påverkas var de verksamheter koncernen bedriver i sina olika verksamheter i Norge, och med några dagars förskjutning har vi kunnat se...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 april 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Rönnbärsgatan 5, Vimmerby. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear...

läs mer

Förtydligande: Ambia fortsätter satsa på Digital Inn

Ambia vill förtydliga att det inte förekommer några planer på att försätta vare sig Digital Inn Holding AB, Digital Inn AB eller något annat av dotterbolagen till Digital Inn Holding AB i konkurs. Ambia Trading Group arbetar intensivt med att strukturera om...

läs mer

Flaggningsmeddelande

Antalet aktier och röster i Ambia Trading Group AB (publ) har ökat från 5 648 522 till 8 048 522 till följd av den riktade emissionen av totalt 2 400 000 aktier som styrelsen beslutade om den 17 februari 2020. Emissionen medför att Recall Capital Nordic ABs innehav av...

läs mer

Ambia fortsätter satsa på Digital Inn

Ambia Trading arbetar intensivt med att strukturera om verksamheten i Digital Inn för att nå lönsamhet så snart som möjligt. De uppgifter som förekommit i media om att Ambia planerar att försätta dotterbolaget Digital Inn Holding AB i konkurs är helt felaktiga....

läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

De finasiella siffrorna i denna rapport är att betrakta som preliminära och kan komma att justeras till årsredovisningen som publiceras senast 3 veckor före årsstämman den 25 juni. Rapport för oktober-december 2019 Nettoomsättning ökade under perioden till 238 msek...

läs mer

Teknikmagasinets svenska butiksnät klart

Efter slutförda förhandlingar med hyresvärdar står det nu klart att 52 butiker kommer att drivas vidare i Sverige. Urvalet bygger på butikernas lönsamhet i kombination med en utvärdering av framtida möjligheter med varje specifikt läge i förhållande till den...

läs mer

Kommentarer till uppgifter i media

I artiklar som förekommer i media nämns att Ambias dotterbolag Digital Inn AB har skulder som lämnats till Kronofogden. Ambia förvärvade Digital Inn under hösten 2019. Det framgick under förvärvsprocessen att Digital Inn hade behov av att stärka sin kassa, vilket...

läs mer

Nyemission för ökad flexibilitet och goda synergieffekter

Ambia Trading Group AB genomför efter styrelsebeslut idag en riktad nyemission. Syftet är främst att säkerställa en fortsatt finansiell flexibilitet för fortsatt tillväxt. Samtidigt ger det möjlighet till att satsa på nyligen gjorda förvärv och stärka...

läs mer

Kvartalsrapport juli – september 2019

Rapport för juli-september 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 256 MSEK (213 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 MSEK (-4,5 MSEK) Resultat per aktie -2.32 SEK (-1.72 SEK)  Antalet utestående aktier per 2019-09-30 var 2...

läs mer

Kommuniké från extra bolagstämma 15 oktober 2019

  Bolagets extrastämma som avhölls den 15 oktober 2019 ajournerades i väntan på att Spotlight Stockmarkets granskning av föreslagna styrelseledamöter ska slutföras. Stämman kommer återupptas då granskningen är klar. Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig...

läs mer

Förslag till beslut extra bolagsstämma 15 oktober 2019

Extra bolagstämma i Ambia Trading Group AB (publ) hålls den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby. Punkt 6. Val av styrelseValberedningen föreslår val av Lena Ahlqvist till ordinarie styrelseledamot. Ambia Trading Group...

läs mer

Nyemission i Ambia Trading Group AB avslutad

Den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagstämma den 31 maj 2019 har nu avslutats. Det totala utfallet i emissionen blev 23 778 401 SEK. Det inkluderar de vederlagsaktier som getts ut i samband med förvärvet...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556834-7339 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i)...

läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2019

RAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378 MSEK (430 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 MSEK (1 MSEK) Resultat per aktie -2.94 SEK (-1.25 SEK) Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 2 593...

läs mer

Utfall i företrädesemission

Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 31 maj 2019. Sammanräkningen visar att 579 372 aktier...

läs mer

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Årsstämma för verksamhetsåret 2018 har avhållits med aktieägarna i Ambia Trading Group AB den 30 juni 2019 på bolagets kontor i Vimmerby. Stämman leddes av styrelseordföranden Björn Långberg. Framlagd årsredovisning 2018, revisionsberättelse och styrelsens förslag...

läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Ambia Trading Group AB’s årsredovisning för år 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.ambiatrading.se. Differenser mot tidigare publicerad bokslutskommuniké I huvudskak två poster i årsredovisningen avviker mot tidigare publicerad bokslutskommuniké....

läs mer

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i Ambia Trading Group AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 30 april 2019. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 11 juni 2019, publiceras härmed memorandum,...

läs mer

Avtal om ägarspridning

Ambia Trading Group AB (”Bolaget”) har ingått ett avtal med Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 320 000 aktier i bolaget. Dividend Sweden avser kalla till en extra bolagsstämma inom kort och föreslå att stämman ska besluta att...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA söndagen den 30 juni 2019 kl. 14.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear...

läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Extra bolagsstämma hölls den 31 maj 2019 i Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) på Ambias kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Antagande av ny bolagsordning Den extra bolagsstämman beslutade att...

läs mer

Kvartalsrapport januari – mars 2019

RAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 175 MSEK (218 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1.8 MSEK (3.3 MSEK) Resultat per aktie -0.56 SEK (0.30 SEK)  Antalet utestående aktier per 2019-03-31 var 2...

läs mer

Konkurrensverket godkänner köp av Digital Inn

Konkurrensverket har fattat beslut om att godkänna Ambias förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB. Det var i mitten av april som Ambia tecknade aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB, och samtidigt lade bud på resterande aktier. Ambia äger efter...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.