PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 3 januari – september 2017

okt 25, 2017

Rapport för juli – september 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 207 MSEK (192 MSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (4.4 MSEK)
  • Resultat per aktie 0,73 SEK (-0.60 SEK)
  • Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

Rapport för januari – september 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 648 MSEK (622 MSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.3 MSEK (9.9 MSEK)
  • Resultat per aktie -0,52 SEK (-1.47 SEK)
  • Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Datum för ekonomiska rapporter
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28

Finansiell rapportering
Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader)

Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se

 

Starkare än förväntat
De satsningar som gjorts i organisationen börjar nu synas i form av ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Det tredje kvartalet, normalt årets svagaste period, föll i år ut betydligt bättre än förväntat. Koncernens försäljning ökade med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. I kombination med en genomsnittlig bruttomarginal som närmar sig 10% ger detta en tydlig resultatförbättring. För korrekt jämförelse med föregående år ska hänsyn tas till positiva engångseffekter under det andra kvartalet 2016, då konsumentverksamheten delades ut.

Kommentar till resultat
De satsningar som gjorts i organisationen börjar nu synas i form av ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Trots genomförda nyanställningar till försäljnings- och redovisningstjänster ligger koncernens totala kostnader för personal kvar på samma nivå som för ett år sedan, samtidigt som övriga externa kostnader har minskat något.

Mest markant förbättring noteras för koncernens finansiella kostnader, som minskat från 8,3 msek de första nio månaderna förra året, till 4,7 msek samma period i år, en förbättring med 43%. De minskade kostnaderna för rörelsefinansiering har gett effekt successivt under 2017 i takt med att oförmånliga och dyra finansieringsformer omförhandlats eller bytts ut. Ytterligare åtgärder är beslutade och kommer att leda till en fortsatt allt billigare finansieringskostnad i koncernen.

Kassa och kassaflöde
Koncernens kassaflöde har under årets första nio månader varit positivt. Kassan har ökat med 12,6 msek, och uppgick per 30 september 2017 till 24,5 msek.

VD:s kommentarer till det tredje kvartalet 2017
Det tredje kvartalet har överraskat med en starkare försäljning än förväntat, där produktområden med relativt goda marginaler har fortsatt att öka sin andel av den totala försäljningen.

Vårt arbete med att sänka koncernens finansiella kostnader har gett tydlig effekt. Den renodling som inleddes för drygt ett år sedan i och med utdelningen av konsumentgrenen har medfört stora rationaliseringseffekter och förenklat arbetet med rapportering och uppföljning.

Tjänsten som business controller, där moderbolaget inledde rekrytering för snart ett år sedan, har nu äntligen tillsatts. Den tillträdande controllern börjar sin tjänst vid huvudkontoret i Vimmerby i december, och skall ha som huvuduppgift att styra och optimera verksamheten i dotterbolagen.

Jag ser fram emot kompletteringen på huvudkontoret, och förväntar mig att stor affärsmässig nytta i verksamheten ska komma av det. Koncernen har vuxit genom åren, och detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa att fortsatt tillväxt ska kunna ske på ett tryggt och lönsamt sätt.

Marcus Andersson

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik. Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.  

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.