PRESSMEDDELANDE

Disciplinkommittén tilldelar Ambia Trading Group AB (publ) en allvarlig erinran

dec 23, 2016

Beslut
Disciplinkommittén tilldelar Ambia Trading Group AB (publ) en allvarlig erinran.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har Disciplinkommittén funnit anledning att rikta mot Ambia avseende ett flertal överträdelser av AktieTorgets Noteringsavtal. Omfattningen av överträdelserna är sådan att det är uppenbart att Bolaget inte har haft förmåga att uppfylla de krav som ställs på informationsgivningen i ett listat bolag. Bolaget får därmed anses inte ha levt upp till den s.k. sundhets- och förtroendeprincipen. Det är fundamentalt för allmänhetens förtroende för aktiemarknaden – och den aktuella marknadsplatsen – att ett listat bolag har sådana resurser och samlad kompetens att informationsgivningen är korrekt.

Disciplinkommittén anser vidare att Bolaget praktiskt taget under hela den tid som Bolaget varit listat har överträtt reglerna om informationsskyldigheten enligt noteringsavtalet. Vissa typer av överträdelser har återupprepats trots påpekanden från AktieTorget. Bolaget har inte uppfyllt sin skyldighet att informera marknaden på ett korrekt, relevant och tillförlitligt sätt om förhållanden som ger en rättvisande bild av företaget. Bolaget har därmed inte iakttagit den s.k. öppenhetsprincipen som kommer till uttryck i villkoren för anslutning till AktieTorget.

Ambias överträdelser av noteringsavtalet får sammantaget anses allvarliga. Mot denna bakgrund beslutar Disciplinkommittén att tilldela Ambia en allvarlig erinran på grund av ovan redovisade brister i informationsgivningen.

Stockholm 2016-12-23

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

» Se hela beslutet från Disciplinkommittén

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.