PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport januari – september 2016

nov 24, 2016

RAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning ökade under perioden till 192 MSEK (164 MSEK), +17 %
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4.4 MSEK (5.3 MSEK), -17 %
 • Resultat per aktie -0.59 SEK (-1.38 SEK)

 

RAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 622 MSEK (300 MSEK), +107 %
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9.9 MSEK (7.1 MSEK), +39 %
 • Resultat per aktie -1.46SEK (-1.69 SEK)
 • Antalet utestående aktier per 2016-09-30 var 2 593 270 st

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Insourcing av redovisningsfunktionen inledd, Isolda.
 • Rekrytering till säljavdelning inledd, Isolda.

 

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

 • Bokslutskommuniké:   2017-02-28 

  FINANSIELL RAPPORTERING

  Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader).

  Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

    

   KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

   För koncernen som helhet har arbetet med ren­odling fortsatt under perioden.

   Under det tredje kvartalet 2016 fortsatte koncernbolagens försäljning att utvecklas positivt, trots påtagliga störningar i form av bland annat Brexit och oro inför det amerikanska valet. En fortsatt försvagning av den svenska kronan har påverkat lönsamheten negativt under perioden.

   Hos Isolda har insourcing av ekonomi- och redovisningsfunktioner inletts efter att en ny redovisningschef anställdes i början av september. Projektet förväntas pågå fram till halvårsskiftet 2017, efter vilket samtliga ekonomifunktioner rörande Isoldabolagen skall skötas av egen personal. Rekrytering av ytterligare fyra personer till Isoldas försäljningsavdelning har också inletts under perioden, något som förväntas leda till anställningar senast under det första kvartalet 2017. Arbetet med att komplettera varumärkesportföljen har under perioden lett till att Isolda påbörjat distribution av produkter från Jam Audio, Wenger, Comply samt PowerCube, och förhandlingar pågår med ytterligare tillverkare. Det egna varumärket Isotech har under perioden fortsatt att växa starkt mot flera olika kundsegment. Framförallt är det inom området miljötoner som Isotech funnit sin plats på den nordiska marknaden. Utvecklingen är i linje med Ambiakoncernens mål om att primärt fokusera på att driva försäljning av produkter och varumärken med en uttalad hållbarhetsplan.

   I Netpact har försäljningen under det tredje kvartalet utvecklats något starkare än plan. För koncernen som helhet har arbetet med renodling fortsatt. Kontoret i Bromma har avvecklats och tjänster som tidigare köpts in gemensamt med Introprisbolagen har brutits ut.

   KONCERNEN

   Dotterbolagens försäljning har under det tredje kvartalet utvecklats enligt plan. Koncernens sammanlagda nettoförsäljning ökade till 192 msek (164 msek) trots utdelning av Introprisbolagen. Koncernens resultat har påverkats negativt av valutarelaterade faktorer samt engångsposter såsom rekryteringskostnader. Koncernens kassaflöde har varit negativt under det tredje kvartalet, främst beroende på säsongsrelaterade faktorer. Koncernens rörelseresultat har under årets första nio månader ökat till 8.1 msek (4.7 msek). Ett av ledningens viktigaste uppdrag framåt är att minska kostnaderna för rörelsefinansiering. Arbetet med detta har pågått under 2016, och förväntas ge effekt under första kvartalet 2017. Koncernens omsättning uppgick under årets första nio månader till 622 msek, straxt över de 600 msek som budgeterats. Koncernens prognos för omsättning under helåret 2016 kvarstår vid 800 msek.

   MODERBOLAGET

   Omsättningen i moderbolaget uppgick under det tredje kvartalet till 4.4 msek exklusive försäljning till koncernbolag. Resultatet efter bokslutsdispositioner uppgick till 33 tkr. Utvecklingen är i linje med den plan som innebär att all direkt verksamhet i moderbolaget på sikt skall flyttas ner i dotterbolag.

   PERSPEKTIV

   Den 1 juli 2015 tillträdde Ambia som ägare till Isoldabolagen efter en intensiv period av due diligence och förhandlingar.

   Efter tillträdet kom en lika intensiv period där vi hade att snabbt lära oss de specifika utmaningarna i Isoldas verksamhet. Vi hade ingen hundraprocentigt färdig plan, men väl genomtänkta idéer om vad vi ville åstadkomma.

   Nu, drygt ett år senare, är jag glad för att vi inte gick fram riktigt så snabbt som vi hade planerat med vissa åtgärder. En verksamhet som har funnits i så många år som Isolda har en själ, och uppfattas på ett visst sätt av sina kunder och leverantörer.

   Det är lätt gjort att något oåterkalleligen blir förstört om man genomför alltför drastiska förändringar. Samtidigt har jag och den personal i Ambia som deltagit i förvärvsarbetet lärt oss vikten av att ha en mer detaljerad plan klar för dag ett efter ett övertagande.

   I maj i år delade vi ut Intropris till aktieägarna. Även här finns en plan och ett syfte. Jag har märkt att Intropris utveckling de senaste två åren i viss mån hämmats av att organisationen alltmer fått distributionsfokus. Intropris får nu en egen ledning som tar beslut med endast Intropris bästa för ögonen. Eftersom Intropris främst riktar sig till konsument finns dessutom en stor skillnad jämfört med övriga bolag i Ambia. Som nästa steg i sin utveckling har nu Intropris ansökt om listning på NGM, och givet att NGM godkänner bolaget är planen att notering skall ske i slutet av mars 2017. Sammantaget har det år som gått sedan Ambias förvärv av Isoldabolagen varit händelserikt och spännande. Vissa utmaningar har varit större än förväntat, annat har gått förvånansvärt smidigt.

   Inför 2017 gör vi nu det sista med strukturen i Ambia för att vara redo och slagkraftiga.

   Marcus Andersson
   Vd och koncernchef,
   Ambia Trading Group AB (publ)

   Kontakt
   info@ambiatrading.se
   Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

   Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.