PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

jun 30, 2016

Den 29 juni 2016 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Resultat- och balansräkning fastställdes.
  • Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2015 inte lämnas samt att årets resultat överförs i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelsens samtliga ledamöter samt Marcus Andersson (Verkställande Direktör) ansvarsfrihet.
  • Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara fyra till fem (4-5) och en (1) suppleant. 
  • Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

Veine Johansson (Omval som ordförande)
Marcus Andersson (Omval)
Björn Långberg (Omval)
Johanna Brolin (Omval)
Lena Ahlquist (Suppleant)

  • Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett prisbasbelopp per ledamot och år. 
  • Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 000 000:- kr (fördelat på högst 2 000 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.    

Vimmerby 29 Juni 2016
Styrelsen
Ambia Trading Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Ambia Trading Group verksamhet fördelar sig på två affärsområden; partihandel samt logistik. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Isolda, medan pack- och logistik sker under namnet Selector Logis

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.