PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké 2015

feb 19, 2016

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Rapport för koncernen januari-december 2015

· Nettoomsättningen ökade under perioden med 155 % till 513 MSEK
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,1 MSEK
· Koncernbolagens sammanlagda nettoomsättning uppgick till 810 MSEK
· Antalet utestående aktier per 2015-12-31 var 1 946 356 st

Koncernchefens kommentarer

Isoldabolagens utveckling vände snabbare än förväntat.

2015 blev ännu ett händelserikt år för koncernen, som växte med drygt 30 anställda och cirka 500 MSEK i årsomsättning genom förvärven av Isolda och Selector. Affären var en stor händelse för Ambia, Isoldabolagen var mer än dubbelt så stora räknat till tidigare omsättning. I och med förvärvet tillkom fyra nya arbetsställen; Isolda ABs huvudkontor respektive Isolda ABs hämtlager i Göteborg, Selectors anläggning i Jönköping, samt Isolda AS huvudkontor i Oslo. Sedan tidigare var Ambia etablerat i Vimmerby, Eksjö, Ronneby och Bromma med kontor och/eller butiker.

Isoldabolagen vände under det andra halvåret resultatet till vinst. Att resultatet blev positivt redan för det andra halvåret betyder oerhört mycket för Ambia, som därmed fått en snabb kvittens på att förvärvet av Isoldabolagen var strategiskt och affärsmässigt rätt. Enligt förvärvsbudgeten skulle svarta siffror infinna sig först under det andra halvåret 2016, vilket gör den tidigare vändningen än mer anmärkningsvärd. Resultatet var dessutom positivt var för sig för samtliga tre bolag i gruppen, något som också gäller för varje enskild månad från och med september 2015.

Viktiga skäl till att vändningen i Isoldabolagen kommit tidigare än förväntat är bland annat att den tidigare ägaren till bolagen genomfört omfattande kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram redan innan Ambias förvärv. Bolagen har som resultat av det exempelvis en väl anpassad och mycket motiverad personalstyrka, som bidragit stort med erfarenhet och motivation för att underlätta integrationsprocessen.

Ambias kraftigt utökade verksamhet har inneburit såväl utmaningar som möjligheter under den tid som passerat sedan verksamheterna övertogs. Arbetsbelastningen för befintlig personal har varit hög. De centrala stabsfunktionerna kommer att kompletteras ytterligare för att hantera den ökade administrativa volymen, en omfattande process som inletts vid årsskiftet.

För 2016 blir den stora utmaningen att driva samordningsarbetet för koncernbolagen framåt, så att så mycket som möjligt av de synergieffekter som är möjliga kan realiseras och återspeglas i ett förbättrat resultat samt ökande försäljning, samtidigt som varje affärsgren fortsätter att utvecklas utifrån dess egna förutsättningar. Arbetet med att tillvarata samordningsfördelar påbörjades under hösten. Effekterna har snabbt börjat märkas, exempelvis genom att Isoldabolagen redan under det andra halvåret 2015 nått lönsamhet och tillväxt. Jag gläder mig mycket åt detta, och ser stora möjligheter inför 2016 och framåt.

Vimmerby 2016-02-19

VD och koncernchef

Marcus Andersson

Omsättning och resultat oktober-december

Koncernen har under det fjärde kvartalet omsatt 212 MSEK (53 MSEK). Koncernens resultat före avskrivningar uppgick under perioden till 4 MSEK, och resultatet efter finansnetto, inklusive kostnader och intäkter av engångskaraktär, var 4,9 MSEK.

Omsättning och resultat januari-december

Koncernbolagens samlade nettoomsättning för perioden uppgick till 810 MSEK. Justerat för tiden före Ambias förvärv uppgick nettoomsättningen till 513 MSEK, och resultatet före avskrivningar till
11,1 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,7 MSEK. Kostnader för förvärv, omstrukturering och nyetableringar har belastat perioden med 5,5 MSEK. Avskrivningar för goodwill har för helåret belastat moderbolaget enligt plan med 1.1 MSEK, och utgör den sista delen av avskrivningar för Ambias ursprungliga förvärv av verksamheter 2010. Hela den aktuella posten är därmed fullt avskriven. Koncernens resultat har belastats med avskrivningar för goodwill och övervärden motsvarande
1,5 MSEK.

Koncernens kostnader för rörelsekapital och förvärvsfinansiering har varit höga under perioden. Under 2016 förväntas lägre räntekostnader tack vare en kombination av amorterade förvärvskrediter, lägre räntor och en förmodat ökad andel eget kapital.

Isoldabolagen

När Isoldabolagen (Isolda AB, AS och Selector Logistik AB) förvärvades vid halvårsskiftet hade de under årets första sex månader omsatt cirka 260 MSEK, exklusive inbördes försäljning. Den genomsnittliga täckningsgraden i distributionsverksamheten uppgick då till 7,9 %.

Under årets fjärde kvartal nådde omsättningen i Isoldabolagen sammanlagt 170 MSEK exklusive koncernintern försäljning, och täckningsgraden uppgick till 8,5 %. Periodens resultat var 2,7 MSEK före skatt, justerat för engångseffekter och minoritetens andel i Isolda AS.

Försäljningen av produkter under det egna varumärket Isotech™ har fortsatt öka, och är en viktig komponent i bolagens arbete för att förbättra lönsamheten och öka tillväxten. Flera av de konsumentvarumärken som ingår i Isoldas agenturportfölj noterade en kraftigt tilltagande försäljningstillväxt under det fjärde kvartalet.

Isolda AB ökade under året sin försäljning med 8% (till 562 MSEK) jämfört med föregående år.

Netpact Europe AB

I Netpact inleddes under sensommaren arbetet med att bolagisera verksamheten i ett separat helägt dotterbolag, Netpact Europe AB. Genom samordning av lagerfunktioner (och e-handelslösningar i B2B-verksamheterna) med Isolda AB förväntas bolagens gemensamma försäljning på sikt att öka i och med att ett betydligt större och bredare produktutbud görs tillgängligt för ett mycket stort antal kunder i den gemensamma kunddatabasen. Netpact överträffade årets försäljningsprognos och nådde en omsättning om 250 MSEK.

Intropris

I affärsgrenen Intropris har perioden inneburit fortsatt arbetet med de nya butikerna i Ronneby och Eksjö. I Ronneby har arbetet bestått av fortsatt ombyggnation av butikslokalerna för en anpassning till Intropriskonceptet. Handel med jakt- och fiskeprodukter har inletts. På grund av fastighetens beskaffenhet krävdes bland annat förstärkning av golvet för att möjliggöra installation av vapenvalv, vilket avslutades under perioden. Omprofilering av butiken har genomförts, och yttre skyltning har bytts till Intropris standardutformning.

I Eksjö öppnades den nya butiken under juli månad, och efter det har arbetet fortsatt med installationer för att möjliggöra vapenhandel och ett utökat jakt- och fiskesortiment.

I Vimmerby förbereds nu butiken för att flyttas till eget helägt dotterbolag tillsammans med e-handeln. Detta bedöms kunna ske per 2016-04-01, och innebär att den sista verksamheten av betydelse som fortfarande bedrivs direkt i moderbolaget bolagiseras.

Butiksförsäljningen har under perioden utvecklats enligt plan. Butikerna har i takt med att de byggts om och steg för steg färdigställts ökat försäljningen av hela Intropris sortiment. En gemensam satsning har gjorts för att utöka försäljningen av butikernas tjänster såsom hemkörning och installation, ett område som förväntas växa betydligt under kommande år och bidra med en viktig del av tillväxten.

Förberedelser har satts igång för att möjliggöra en avknoppning av Introprisverksamheten från Ambia. Ledningens målsättning är att bolagen skall kunna delas ut eller på annat sätt skiljas från övriga Ambia under det andra kvartalet 2016. Detta bedöms leda till ökat fokus i såväl Ambia som den då fristående Introprisgruppen, vilket antas medföra ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet, såväl för den kvarvarande verksamheten i Ambia, som för Intropris.

Introprisgruppen kommer att bestå av tre rörelsedrivande bolag, med en gemensam prognosticerad årsomsättning för 2016 om 45 MSEK.

Presens – För Närvarande Reklam AB

Verksamheten i Presens har under perioden utvecklats enligt plan. Presens har fått en central roll i koncernens arbete med profilering och marknadsföring. Bolaget står för i princip all produktion av grafiskt material, såväl för annonsering i print som i digitala medier.

Björketorpar´n AB

Verksamheten i Björketorparn har under perioden överförts till Isolda. Agenturprodukterna och de varumärken där Björketorparn haft distributionsavtal har lyfts över.

Avvecklingen av Björketorparns lokaler och verksamhet i Björketorp har belastat perioden med kostnader av engångskaraktär. Kostnader för uppsagd övertalig personal beräknas påverka resultatet fram till och med kommande halvårsskifte. Hyresavtalet på lokalerna i Björketorp upphörde per den 31 december 2015.

Moderbolaget

Verksamhet som tidigare drivits direkt i moderbolaget har under perioden successivt flyttats över till separata dotterbolag. Målsättningen är att ingen verksamhet förutom förvaltning av dotterbolagen skall bedrivas direkt i moderbolaget efter nästa räkenskapsårs utgång. Moderbolaget har under året tagit kostnader av engångskaraktär som avser bland annat förvärv, omstruktureringar och avveckling av dotterbolag eller dotterbolags verksamhet.

Datum för ekonomiska rapporter

Kvartalsrapport 1 2016-05-30
Årsredovisning 2015 2016-06-14
Årsstämma, Vimmerby 2016-06-29

FINANSIELL RAPPORTERING

Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader).
Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

Frågor besvaras av
Marcus Andersson, VD och koncernchef
E-post: marcus.andersson@ambiatrading.se
Telefon: 0492-209 50

Se Bokslutskommunike

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.