PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

jul 1, 2015

Den 30 juni 2015 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning fastställdes.
 • Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2014 inte lämnas samt att årets resultat överförs i ny räkning.
 • Årsstämman beviljade styrelsens samtliga ledamöter samt Marcus Andersson (Verkställande Direktör) ansvarsfrihet.
 • Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara fyra till fem (4-5) och en (1) suppleant.
 • Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:
  Veine Johansson (Omval som ordförande)
  Marcus Andersson (Omval)
  Björn Långberg (Omval)
  Lena Ahlquist (suppleant)
  Johanna Brolin (Vald som ordinarie styrelseledamot).
 • Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett prisbasbelopp per ledamot och år.
 • Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom bemyndigandet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1 000 000 kr (fördelat på högst 2 000 000 nya aktier). Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen.
  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Vimmerby 30 Juni 2015

Styrelsen
Ambia Trading Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Andersson / VD
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.