PRESSMEDDELANDE

Protokoll fört vid kontrollstämma 1 

apr 4, 2022

Protokoll fört vid kontrollstämma 1 i Ambience Group AB 556834-7339 den 31 mars 2022.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Björn Långberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Björn Långberg valdes till ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd för stämman.
Röstlängden upprättades och närvarande avprickades och godkändes enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen gicks igenom och godkändes av stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän.
Marcus Andersson valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande.

6. Prövning om stämman blivit behörigt utlyst.
Kallelse till stämman har gjorts enligt stadgarna och det ansågs att stämman blivit behörigt utlyst.

7. Framläggande av utvecklingsplan
Upprinnelsen till detta möte är att bolagets upptagna värde på aktierna i Matera Group AB mycket troligt kommer minska från 38 msek till ca 1.8 msek. Detta då Matera dels genomfört en nyemission som resulterat i att Ambience ägarandel i Matera minskat från ca 20% till 4%. Samtidigt förekommer uppgifter om att en försäljning av Materas dotterbolag Teknikmagasinet är nära förestående. En sådan försäljning skulle ge Ambience Group AB 1.8 msek och därmed är det egna kapitalet förbrukat.Marcus redogjorde för de olika alternativ som står till buds för att återställa det egna kapitalet inom 7 månader. Dels är en process startad för att se om det finns möjlighet att stämma de 16 säljarna som sålde bolaget Digital Inn Holding AB trots att konkursförvaltaren av bolaget konstaterar att Digital Inn Holding AB var på obestånd långt tidigare än när köpeavtalet signerades. Ett villkor i avtalet gör gällande att bolaget inte skulle vara på obestånd när avtalet signerades. En förlikning i en sådan process ska leda till att det egna kapitalet återställs.

Marcus redogjorde vidare att man genom överenskommelser med två eller tre av de största fordringsägarna också kan återställa det egna kapitalet.

Joakim ställde frågan vad som planeras för Ambience Groups verksamhet efter att man eventuellt återställt det egna kapitalet. Marcus svarade att om man kommer så långt får försöka titta på och hitta någon ny verksamhet för bolaget. Ingen av de tidigare eller nuvarande verksamheterna går att skala upp så att de passar för Ambience.

8. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
Marcus framlade kontrollbalansräkningen, bilaga 2, som visar effekten av nedskrivningen av aktierna i Matera Retail Group AB från 38 msek till 1.8 msek samt revisorns yttrande.

9. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
Stämman beslutade att driva verksamheten vidare.

10. Beslut om bemyndigande till styrelsens ordförande att besluta om justering av besluten.
Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

11. Stämmans avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vimmerby den 31 mars 2022.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.