PRESSMEDDELANDE

Ambia genomför nyemission inför listning på AktieTorget

feb 25, 2014

  • Nyemissionen uppgår till 14 Mkr före emissionskostnader.
  • Nyemissionen genomförs för att stärka Ambias finansiella ställning inför fortsatta marknadssatsningar, bland annat på ökad e-handel.
  • Emissionen är ett erbjudande till nuvarande aktieägare i Ambia att för varje befintlig aktie teckna en unit (emission 1:1).
  • Teckning av allmänheten välkomnas också, utan företräde, inför den förestående listningen på Aktietorget och uppfyllande av spridningskravet.
  • Ansökan om listning på Aktietorget är inlämnad och ett positivt förhandsbesked har erhållits, förutsatt att även spridningskravet uppfylls. Ambia har drygt 150 aktieägare redan inför emissionen. Första listningsdag är preliminärt planerad till slutet av april.
  • Emissionen är garanterad till ca 85 % (12 Mkr) via dels ett garanti-konsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser från Bolagets två största ägare.

 Ambia omsatte cirka 185 Mkr under 2013, vilket innebar en ökning med ca 80 % jämfört med 2012. Bolaget inleder nu en satsning på ytterligare ökad försäljning, bland annat inom e-handel av exempelvis jakt-, fiske och fritidsartiklar, och har ambitionen att fortsätta växa kraftigt under innevarande och kommande år.

I partihandelsverksamheten är målet att nå en fortsatt stark tillväxt och att genom en stärkt rörelsefinansiering kunna öka nettomarginalerna och därmed det samlade resultatet. Bolagets breda kundbas ger ett bra utgångsläge för ytterligare försäljningsökning.

Ambias VD, Marcus Andersson, har en stark tro på framtiden, ”Vi har sedan verksamheten startades arbetat hårt för att bygga en unik plattform för handel med konsumentvaror, både till konsument och till återförsäljare. När vi nu stärker kassan genom den planerade nyemissionen får bolaget de verktyg som behövs för att tillvarata det starka utgångsläget”.

Bakgrund
Nyemissionen genomförs för att stärka Ambias finansiella ställning inför bolagets fortsatta marknadssatsning, där framför allt e-handelssidan är prioriterad. Ambia har drygt 150 aktieägare inför emissionens genomförande och har ambitionen att uppnå en bra och likvid handel för bolagets aktie vid kommande listning i och med den spridning som sker i kommande teckningserbjudande.

Villkor för nyemissionen
Emissionen avser units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) ny aktie i Ambia Trading Group AB (PUBL) för 15,00 kr med utnyttjandeperiod mellan den 1 – 30 maj 2015. Optionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid. (Vid en extra bolagsstämma 2015-04-16 beslutades att teckningstiden förlängs till 30 september 2015.)

Emissionen beslutades av styrelsen den 24 januari 2014 utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 29 augusti 2013.

Nya aktier och teckningsoptioner erbjuds till teckning i form av en unit i den förestående företrädesemission, vilken även kan tecknas av allmänheten till den del utrymme finns efter teckning från befintliga ägare. Emissionen är garanterad till ca 85 % (12 Mkr) via dels ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser från Bolagets två största ägare.

Teckningsförbindelserna utgör 1,5 Mkr och garantikonsortiet 10,5 Mkr.

Emissionskurs: 14,00 kronor per unit. Teckningsoptionen ingår vederlagsfritt.

Minsta post för teckning (gäller ej teckning från Befintliga ägare : 350 units (4 900 kronor)

Teckningstid: 11 mars – 31 mars 2014

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 3 april 2014

Preliminär första handelsdag: I slutet av april 2014

I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjligheten att fatta beslut om en övertilldelning av units på upp till ytterligare ca 7 Mkr.

Finansiella rådgivare
G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare till Ambia i samband med transaktionen och den förestående listningen på Aktietorget. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Emissionsmemorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via www.ambiatrading.se, www.gwkapital.se, samt via www.aktieinvest.sefrån och med den 10:e mars 2014 (preliminärt).

För ytterligare information kontakta:
Joakim Jonsson/ IR-ansvarig
Ambia Trading Group AB (PUBL)
Tel: 0735-16 87 97
joakim@ambiatrading.se

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (PUBL)
Tel: 0707-17 66 22
marcus@ambiatrading.se

Se även www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group AB (Ambia) är ett svenskt företag med huvudkontor och fysisk butik i Vimmerby. Verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.