PRESSMEDDELANDE

Ambia renodlar

maj 13, 2016

Efter att Intropris Vimmerby AB delats ut till Ambias aktieägare har Ambia per 2016-05-12 genom en inkråmsöverlåtelse sålt varulager, inventarier och övriga tillgångar hänförligt till Intropris till det nya moderbolaget i Intropris-koncernen. Överlåtelsen innebär att Intropris Vimmerby AB övertagit samtliga rättigheter och tillgångar kopplat till Intropris och dess varumärken, vilka tidigare ägdes av Ambia.

Efter utdelning och avyttring av rörelsen i Intropris fokuserar Ambia på verksamheten i sina dotterbolag Isolda AB, Netpact Europe AB och Selector Logistik AB.
”Vi upplever för närvarande en stark efterfrågan på Ambiabolagens varor och tjänster. Den nya koncernuppställningen ger oss bättre möjligheter att ta tillvara på detta och utveckla distributions- och partihandelsbolagen”, säger Ambias VD Marcus Andersson.

Inkråmsöverlåtelsen följer på den utdelning av Intropris Vimmerby AB som nyligen gjorts, där även dotterbolagen Intropris Ronneby AB och Intropris Eksjö AB ingick. De tillgångar som nu överlåtits genom inkråmsaffär hör till den delen av Intropris verksamhet som tidigare drivits direkt i moderbolaget Ambia och inkluderar bland annat ett centralt varulager, det egenutvecklade e-handelssystemet samt inventarier och butiksinredning som ursprungligen inhandlats av Ambia.

För helårsresultatet 2016 beräknas överlåtelsen påverka Ambias resultat i positiv riktning. Överlåtelsen av varulagret sker till bokfört värde, övriga tillgångar till anskaffningsvärde.
Köpeskillingen uppgår till 16,7 MSEK och betalas genom en revers med löptid om 5 år. Reversen löper med en ränta motsvarande Stibor 3 månader + 6,0 procentenheter med avstämning månadsvis i efterskott.

Intropris, som är i en stark expansionsfas, där nya butiker etableras, skulle enligt tidigare prognoser ha belastat Ambias helårsresultat negativt. Genom avyttringen överförs Intropris expansions- och utvecklingskostnader till den nya koncernen, där Intropris Vimmerby AB är moderbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; partihandel samt logistik. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.