PRESSMEDDELANDE

Ambia Trading Group AB förklarar avvikelse mellan årsredovisning och bokslutskommuniké

jun 8, 2018

Bolaget har i bokslutskommunikén för 2017 kommunicerat uppgifter som efter slutfört arbete med årsredovisningen inte längre är aktuella.

För koncernen innebär det en negativ skillnad i resultatet med 3,1 msek, huvudsak beroende på periodiseringsfel vid årsskiftet.

För moderbolaget innebär det en positiv avvikelse i resultatet med 3,2 msek, där de största skillnaderna beror på uppskjuten skatt samt emottaget koncernbidrag. Sammanlagt uppgår dessa två poster till 2,7 msek.

I samband med arbetet med årsredovisningen har bolaget också arbetat igenom sin rapporteringsmall samt klassificeringen av vissa poster, och därför, som tidigare kommunicerats, informerat om det första kvartalet 2018 i form av en kvartalsredogörelse.

Efter att nu 2017 års siffror slutligen fastställts kommer en kompletterande rapport för det första kvartalet sammanställas. Preliminärt kommer denna kompletterande kvartalsrapport att publiceras den 27 juni klockan 10.00. I samband med denna kompletterande rapport kommer även skillnaderna mellan årsredovisningen och bokslutskommunikén avseende 2017 att kommenteras ytterligare.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.