PRESSMEDDELANDE

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

apr 30, 2019

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för utveckling av befintliga verksamheter och det aviserade nyförvärvet Digital Inn Holding AB beslutade styrelsen 2019-04-30 att genomföra en nyemission om högst 16.8 MSEK till kursen 7.80 SEK per aktie och med företrädesrätt för aktieägarna och med övriga villkor enligt nedan. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 45 % av kapital och 45 % av röster. Handel med Teckningsrätter (TR) och BTA beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 11 juni 2019 till den 26 juni.

Styrelsen har i dag beslutat, förutsatt att extra bolagstämma ger sitt godkännande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 080 529 kronor genom nyemission av högst 2 161 058 stycken aktier (med ett kvotvärde på 0,5 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 16 856 252 kronor, med ett övertilldelningsutrymme om maximalt 8 271 151 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, för varje befintlig aktie erhålles fem (5) teckningsrätter (TR), för teckning av en (1) ny aktie krävs sex (6) teckningsrätter;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2019-06-07;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla fem stycken teckningsrätter;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-06-11 till 2019-06-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-06-11 till 2019-06-26;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2019-06-11 till
2019-06-26 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista; att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-06-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras i samband med genomförande och registrering av emissionen.

Med anledning av detta beslut kommer kallelse till extra bolagstämma ske senast 3 maj.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 10 juni 2019 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.ambiatrading.se eller beställas på bolagets adress.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.