PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké för Ambia Trading Group AB för räkenskapsåret 2016

feb 28, 2017

RAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2016 

 • Nettoomsättning ökade under perioden till 227 MSEK (203 MSEK)

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0.5 MSEK (2.7 MSEK)

 • Resultat per aktie 1.30 SEK (-1.60 SEK)

 

RAPPORT FÖR JANUARI-DECEMBER 2016 

 • Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 849 MSEK (503 MSEK)

 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.8 MSEK (9.9 MSEK)

 • Resultat per aktie -0.16 SEK (-0.67 SEK) 

 • Antalet utestående aktier per 2016-12-31 var 2 593 270 st

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 • Insourcing av redovisningsfunktionen inledd och delvis genomförd, Isolda.

 • Rekrytering till säljavdelning inledd och delvis genomförd, Isolda.

 

UTDELNING 

 • Ingen utdelning föreslås lämnas för året.

 

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER 

 • Kvartalsrapport 1: 2017-05-30

 • Årsredovisning: 2017-06-07

 • Årsstämma, Vimmerby: 2017-06-29

 

FINANSIELL RAPPORTERING 

 • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). 

 • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

Siffor inom parentes avser motsvarande period under 2015 

 

 

 

Ett år präglat av strukturarbete och renodling

Koncernens sammanlagda nettoförsäljning ökade något mer än budgeterat, och nådde 849 msek.

Under det fjärde kvartalet 2016, liksom under det gångna året i allmänhet, har arbetet i koncernbolagen fortsatt att inriktas på utveckling av organisationen och koncernbolagens rutiner. Omvärlden har bitvis påverkat med en inte helt ringa oförutsägbarhet, där utfallet i det amerikanska valet och Storbritanniens beslut att inleda en process för att lämna EU varit de största skrällarna. För Ambiabolagen har detta främst påverkat verksamheten genom en bitvis volatil valuta, särskilt under årets sista hälft.

Hos Isolda har insourcing av redovisnings- och ekonomifunktioner pågått sedan september. Vid årsskiftet var merparten av arbetsuppgifterna överförda. Helt färdigt förväntas projektet vara per halvårsskiftet 2017. Tre personer har rekryterats till bolagets försäljningsavdelning under och efter periodens slut.

 I Netpact fortsatte försäljningen att utvecklas starkt även under det fjärde kvartalet, och verksamheten omsatte på helårsbasis 317 msek.

Den nystartade verksamheten i dotterbolaget Teleklok AB har börjat ta form, och rekrytering av personal är inledd.

Utdelningen av Introprisbolagen, som genomfördes under det första halvåret 2016, har inneburit en tydlig renodling i koncernen i riktning mot distribution, partihandel och B2B-försäljning. Antalet anställda har som resultat av detta också minskat, vilket även har gett effekt på huvudkontorsnivå i form av successivt insparade tjänster.

 

Koncernens försäljning och resultat

Koncernens sammanlagda nettoförsäljning ökade något mer än de budgeterade 800 msek, och nådde 849 msek. Utdelningen av Introprisbolagen bedöms ha påverkat omsättningen negativt med cirka 20 msek sedan maj 2016. Av omsättningen utgjorde Isolda AB 469 msek, Isolda AS 51 msek, och Netpact Europe AB 317 msek. Koncernens resultat uppgick under helåret 2016 till -0,4 msek.

I Isolda AB har årets resultat (1,4 msek före bokslutsdispositioner) belastats negativt av engångsposter motsvarande 4 msek. Av dessa utgör ändrade (skärpta) inkuransrutiner för varulagret, eftertaxerad importtull samt förluster i returhanteringen de största enskilda posterna. Beträffande tull och returhantering har rutinerna kompletterats för att undvika framtida upprepning. Eftertaxerad tull härrör främst från 2014.

Koncernens finansiella nettokostnader uppgick under helåret 2016 till 8,6 msek. Av detta utgörs en betydande andel av kostnader för fakturaförsäljning och fakturabelåning. Omförhandling av avtal hänförliga till dessa kostnader har delvis gjorts under december 2016, och kommer i andra fall att genomföras under det första halvåret 2017. Koncernen bedöms kunna spara motsvarande 2 msek på årsbasis som resultat av omförhandlade och därigenom förbättrade fakturafinansieringsavtal. 

 Koncernens räntebärande skuld har under året minskat med 3 msek. Merparten av koncernens kortfristiga skuld till kreditinstitut utgörs av fakturabelåning, ett belopp som dock varierar över året kopplat till bolagens omsättning. Vid årets utgång uppgick posten belånade kundfordringar till 43 msek.

Återföring av negativ goodwill har under perioden påverkat koncernens resultat positivt med 3,5 msek. Återföringen motsvarar hälften av den negativa goodwill som uppstod vid förvärvet  av Isolda AB, och som funnits som reserv.

Introprisbolagen påverkade helårsresultatet för koncernen negativt med 1,6 msek hänförligt till tiden före det att de delades ut till aktieägarna.

 

Moderbolagets försäljning och resultat

Omsättningen i moderbolaget uppgick under det fjärde kvartalet till 72 tsek, exklusive försäljning till koncernbolag. Resultatet uppgick till -2,1 msek efter bokslutsdispositioner och skatt. Från och med januari 2017 sker löpande resultatutjämning i koncernen genom att dotterbolagen månadsvis tillställs debitering för sina respektive andelar av moderbolagets omkostnader.

 

PERSPEKTIV – VD:s kommentarer till 2016

Under detta första hela år med Ambia som nya ägare till Isoldabolagen har mycket blivit uträttat. I viss mån har vi i organisationen vänt oss inåt, och med djup koncentration drivit omdaningen av bolagen framåt. Antalet anställda har först minskat, som resultat av utdelningen av Intropris samt genom förändringar i verksamheterna, för att sedan börjat öka igen då vi följt den strategiska plan som lagts fast, med fokus på att stärka försäljningsorganisationen och bolagens säljkultur. Det har varit en spännande process.

Vid inledningen av 2017 är det fortfarande flera av dessa projekt som ännu inte har avslutats. Rekryteringar pågår, liksom andra projekt som syftar till att driva utvecklingen framåt och uppåt. Även det nya året kommer att ha en karaktär av förändring, men inte lika genomgripande som det nyss avslutade. Detta så långt som vi själva styr utvecklingen. Omvärlden har en förmåga att överraska när man minst anar, men då står vi redo att ta tillvara på de tillfällen som bjuds.

Marcus Andersson
VD och koncernchef, 
Ambia Trading Group AB (publ)

 

Övrig information

 

PERSONAL

Antalet anställda i koncernen minskade under 2016, för att vid årets utgång uppgå till totalt 41 st (62 st). Minskningen beror främst på utdelningen av Intropris samt effekter från omorganisation och effektiviseringar.

 

PÅGÅENDE REKRYTERINGAR

Till koncernens huvudkontor pågår rekrytering av en Business Controller. Tjänsten är tänkt att inriktas på analys och styrning av dotterbolagen, samt för att ge stöd för rapporteringsfunktioner gentemot marknaden.

Till Isolda AB söks storkundsansvariga säljare samt säljare till vår innesäljavdelning.

 

EGET KAPITAL

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 16,6 msek (10,6 msek). En nyemission om 8,5 msek genomfördes under 2016.

 

UTDELNING

 Ingen utdelning föreslås lämnas för året.

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL

 Koncernens tillgängliga kassa uppgick vid årets utgång till 19,2 msek (32 msek).

  

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2017.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.