Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Ambia Trading Group AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel, import, export, distribution och försäljning av konsument och kapitalvaror inom hemelektroniska produkter, vitvaror och sportprodukter, vapen, jakt, och fritidsprodukter, kläder och optik samt utbildnings- och eventverksamhet inom skytte-, jakt-, sport- och friluftsområdet via webb butik och fysisk butik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet
Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst 6 ledamöter med högst 6 suppleanter. Styrelsen väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i [Dagens Industri]. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om: 
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.