PRESSMEDDELANDE

Fastställda mål för nyckeltal och utdelning

jun 30, 2014

Styrelsen i Ambia Trading Group AB(publ), Ambia, har vid en genomgång av nyckeltal fastslagit mål för finansiella nyckeltal samt beslutat om utdelningspolicy. Målen avser bolagets utveckling under kommande två och ett halvt år, det vill säga fram till 2016-12-31, Perioden.

Tillväxtmål
Ambia är inne i en period av kraftig tillväxt, och har som mål att verksamheten i hela koncernen ska växa organiskt med minst 50 % på årsbasis under Perioden. Målet är också att den organiska tillväxten skall kompletteras med lämpliga förvärv, i första hand inom bolagets nuvarande verksamhetsgrenar.

Målsättning för resultat och utdelning
Koncernens rörelsemarginal (EBIT) ska nå 4 % under Perioden. Utdelning till aktieägarna ska följa resultatutvecklingen och motsvara 10 % – 15 % av resultatet efter skatt, förutsatt att målen för soliditet och likviditet har uppnåtts och kan bibehållas trots utdelning. Inför större planerade förvärv eller investeringar kan utdelningspolicyn frångås, om styrelsen bedömer att nyckeltalen kan komma att påverkas i sådan omfattning av det aktuella förvärvet/den aktuella investeringen att utdelning skulle leda till att nyckeltalsmålen efter förvärvet/investeringen inte är säkerställda.

Riktvärden för soliditet
Målet för soliditeten är att den ska nå 35 % under Perioden. I anslutning till förvärv kan lägre soliditet tillåtas, och i samband med större förvärv kan en soliditet under 25 % tillfälligt accepteras.

Likviditetsmål
Målet för koncernens balanslikviditet är att den under Perioden ska nå 130 %, och därefter under Perioden inte varaktigt understiga 110 %. Koncernens samlade kassalikviditet skall under Perioden nå och därefter inte varaktigt understiga 90 %.

Mjuka mål
Ambia har för avsikt att inför för nästa revidering av nyckeltal också presentera riktlinjer för etiska och miljörelaterade frågor.

Ovanstående nyckeltal och övriga mål är att se som styrelsens och ledningens målsättning, och är icke bindande för någon part. Nyckeltalen ingår som en viktig del i styrelsens löpande uppföljning av verksamheten och skall gås igenom samt eventuellt revideras en gång per år.
För ytterligare information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (PUBL)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Se även www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, vars verksamhet förvärvades under 2009.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.