PRESSMEDDELANDE

Halvårsrapport 2016

aug 23, 2016

Sammanfattning av halvårsrapporten

Rapport för April-Juni 2016

 • Nettoomsättning ökade under perioden till 229 MSEK (76 MSEK), +200 %
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.0 MSEK (2.7 MSEK), +85 %
 • Resultat per aktie 0.17 SEK (0.56 SEK)

 

Rapport för januari-Juni 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 430 MSEK (137 MSEK), +214 %
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.5 MSEK (1.8 MSEK), +205 %
 • Resultat per aktie -0.87 SEK (-0.31 SEK)
 • Antalet utestående aktier per 2016-06-30 var 2 593 270 st (1 918 460 st)

 

Viktiga händelser under perioden 

 • En nyemission om 8.5 MSEK före kostnader genomfördes under perioden.
 • Verksamheten Intropris delades ut till aktieägarna.

 

Datum för ekonomiska rapporter 

 • Delårsrapport 3: 2016-11-24

 

Finansiell rapportering 

 • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader).
 • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se 

 

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Perioden har präglats av stark efter- frågan och intensivt strukturarbete.
Det första halvåret 2016 har inneburit ett omfattande arbete för koncernen med tydligt fokus på strukturarbete och rationalisering. Verksamheten och dotterbolagen i Intropris har delats ut till aktieägarna, och Ambia renodlar därmed rörelsen för att främst omfatta verksamheter inom distributions- och logistiksegmentet. Perioden har präglats av stark efterfrågan i samtliga kvarvarande näringsgrenar, men också störts av valutafluktuationer, inte minst i samband med Storbritanniens EU-omröstning, vilket i viss omfattning påverkat lönsamheten. I Isolda har praktiska händelser såsom kontorsflytt och rekryteringar genomförts under perioden, vilket grundar för framtida tillväxt, men också förbättrad lönsamhet.
I Selector har flera projekt inletts med syfte att utöka kundbasen, och därmed tillföra omsättning och ett framtida förbättrat resultat.I Netpact har försäljningsorganisationen förstärkts med fler anställda, och arbetet med att flytta logistik och lager till Selector avslutats. För koncernen som helhet har arbetet med att konsolidera inneburit satsningar på att förstärka soliditeten, ett arbete som fortsatt även efter periodens utgång. En nyemission genomfördes under årets andra kvartal, vilket stärkte det egna kapitalet i moderbolaget och koncernen med cirka 8 MSEK. Modellen för rörelsefinansiering ses över, och kommer sannolikt att förändras under årets andra halva, till förmån för såväl resultat som viktiga nyckeltal. 

Koncernen
Dotterbolagens försäljning har under perioden utvecklats enligt plan. Koncernens sammanlagda nettoförsäljning uppgick till 430 msek. Bolagen är väl positionerade inför hösten, som normalt utgör vår högsäsong. Flera nya varumärken har tillförts distributionsportföljen och står inför lansering under kommande månader.Koncernens resultat har under perioden påverkats negativt av omställningskostnader och av säsongsrelaterade förluster i Introprisbolagen, fram till dess att de avskildes från Ambia i maj. De slutliga avvecklingskostnaderna för Björketorpar’n har påverkat perioden negativt med 1 msek.
Koncernens kassaflöde har under perioden, trots nyemissionen i juni, varit negativt. Bland de viktigaste skälen till detta återfinns en ökning av kundfordringarna (9.4 msek) och amortering av förvärvskrediter (5.2 msek), vilket motverkats av bland annat en minskning av varulagret (4.6 msek). Kassaflödesnettot var under perioden totalt -13 msek.

Isoldabolagen
Den positiva utvecklingen för Isoldabolagen har fortsatt under 2016, och bolagen omsatte under det första halvåret 264 msek med ett resultat före skatt, avskrivningar och finansiella kostnader (EBITDA) om 1.8 msek (-8.5 msek). 

Netpact
Verksamheten i Netpact har utvecklats starkt under perioden. Omsättningen uppgick till 158 msek (117 msek) under första sex månaderna 2016, och resultatet före skatt, avskrivningar och finansiella kostnader (EBITDA) uppgick till 2.1 msek (0.7 msek).

Intropris
Dotterbolaget Intropris Vimmerby AB delades ut till aktieägarna i maj. Tillsammans med bolagen Intropris Ronneby AB och Intropris Eksjö AB bildades i och med detta en ny bolagsgrupp, där Intropris Vimmerby AB utgör moderbolag. Bolagen tyngde resultatet i Ambiakoncernen med -1.6 msek innan de delades ut i maj. 

Björketorpar´n
Överföringen av Björketorparns verksamhet till Isolda AB har under perioden gått in i ett avslutande skede. De sista två anställda i Björketorparn slutade under juni månad, i och med vilket bolagets kostnadssida i stort sett avvecklats. Avvecklingen har påverkat resultatet under perioden med -1 msek.
Moderbolaget (Ambia) Under perioden har arbetet med att flytta ut och bolagisera verksamhet som tidigare drevs direkt i moderbolaget fortsatt. Av bland annat avtalsskäl sträcker denna process ut i tiden, men stora delar av Ambias direkt drivna verksamheter har flyttats ut per sista juni 2016. Den kvarvarande omsättningen under det första halvåret uppgick till 39 msek, varav 3 msek hörde till Introprisrelaterad försäljning, och resterande 36 msek till Netpact (inräknat i de 158 msek som uppgetts tidigare under rubriken Netpact).
Omstruktureringskostnader inför utdelningen av Intropris har belastat Ambia under perioden. Överlåtelsen av Intropris Eksjö AB och Intropris Ronneby AB till Intropris Vimmerby AB medförde en förlust med 1.3 msek. Bolagen värderades i nivå med respektive substansvärde. 

Marcus Andersson
Vd och koncernchef,
Ambia Trading Group AB (publ)

 

FRAMTIDSUTSIKTER
Vart ska vi med Ambia?

Vi har på relativt kort tid vuxit från en liten nystartad e-handelsverksamhet (2005) till att snart omsätta
1 000 msek. Åren innan vår snabba tillväxt startade har gett organisationen en unik kompetens i alla delar av att driva företag. Vi har lyckats flera gånger, men ännu viktigare är att vi även har misslyckats och överlevt, inte bara en utan flera gånger. 

Just nu är Ambias dotterbolag verksamma inom distribution och partihandel. Vi tror att det är bra, ibland behöver man fokusera fullständigt på en sak för att verkligen bli bra. Samtidigt tittar vi hela tiden efter affärsmöjligheter, och när rätt tillfälle dyker upp kan Ambia bredda verksamheten igen. Det viktiga är att vi, oavsett verksamhet, får med oss grundinställningen och att alla i personalen alltid bär med sig detta. Vi är bara så bra som våra kunder säger att vi är.

Verksamheten som den ser ut just nu omsätter drygt 800 msek på årsbasis, och har goda chanser till lönsamhet på denna nivå, nu. Vår uppfattning är att vi behöver bli större, men inte störst, och utan att förlora kundfokus. Detta för att säkra långsiktig tillväxt och lönsamhet. Verksamheten i Netpact har på flera sätt gått på tvärs mot traditionell kanaldistribution, och lyckats väldigt bra med detta. Vi tror på en stark fortsatt tillväxt för Netpact, men vi tror också att den verksamhet som Isolda bedriver har stor potential, och vi tror framför allt att Netpact och Isolda tillsammans har en unik möjlighet att göra avtryck. Netpact är rebellen och Isolda konformisten, båda behövs men måste lära av varandra. Vår övertygelse är att den som har kunden får affären, kanske inte varje gång, men för det mesta. 

Ambia ska förstås också göra sitt bästa för att bidra till en lite bättre värld. Det låter oerhört klichéartat, men vi tror verkligen att vi kan göra skillnad samtidigt som vi arbetar för att vara så lönsamma som möjligt. Det finns inget motsatsförhållande mellan att tjäna pengar och att göra insatser för miljö eller medmänniskor, snarare tvärtom. En lönsam affärsverksamhet gör det istället lättare för oss att hjälpa andra, och att påverka genom de val vi gör.

Om vi nu ska sammanfatta det hela med något begripligt så får det bli följande: 

Ambiabolagen har ett fortsatt starkt tillväxtfokus, men behöver inte bli störst, bäst räcker långt. Ambia ska växa både organiskt och genom förvärv. På en marknad som konsolideras finns det möjlighet att göra båda delarna. Vi ska ha kontroll över riskerna och alltid vara beredda på överraskningar.Ambia Trading Group AB (publ)

Ambia Trading Group AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Vimmerby. Verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiskeprodukter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Björketorpar´n, och riktar sig bland annat till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större aktörer inom detaljhandeln.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.