PRESSMEDDELANDE

Halvårsrapport januari – juni 2017

aug 28, 2017

RAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 440 MSEK (430 MSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2.0 MSEK (5.5 MSEK)
  • Resultat per aktie -1.25 SEK (-0.87 SEK)
  • Antalet utestående aktier per 2017-06-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

  • Delårsrapport 3: 2017-11-29
  • Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28

FINANSIELL RAPPORTERING

  • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader)
  • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

STABIL UTVECKLIN I KONCERNBOLAGEN

Omsättningen steg från 430 msek under motsvarande period 2016 till 440 msek under 2017, trots att Introprisbolagen inte längre ingår i koncernen.

Det första halvåret 2017 har förlöpt utan några extraordinära händelser. Försäljningen har ökat i de flesta av koncernbolagen, och omsättningen steg från 430 msek under motsvarande period 2016 till 440 msek under 2017, trots att Introprisbolagen inte längre ingår i koncernen.

Ambia har i en nyemission i Intropris AB omvandlat 7 msek av sina fordringar till ägande. Emissionen var på sammanlagt knappt 25 msek och sker inför den planerade noteringen av Intropris. Ambia har efter konverteringen en ägarandel i Intropris på strax under 20%.

Kommentar till resultat
Under det andra kvartalet 2016 ingick jämförelsestörande poster med cirka 6 msek i resultatet för koncernen, bland annat orsakade av avyttringen av Introprisbolagen. En annan större post som påverkar möjligheten till direkt jämförelse är Selectors lönekostnader, som tidigare redovisades i bruttoresultatet med cirka 3,5 msek för det första halvåret 2016.

Koncernens omsättning uppgick under halvåret till 440 msek. Justerat för bortfallet av Introprisbolagen innebär detta en omsättningsökning med 5%.

Den svenska kronans ställning har varit relativt instabil mot euron under perioden. Effekten har märkts negativt i Netpacts verksamhet, och påverkat resultatet med uppskattningsvis -1,5 msek.

Av koncernens totala omsättning under perioden utgjordes 270 msek av Isoldabolagen (Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och 168 msek av Netpact.

Koncernens kassaflöde var under de första sex månaderna negativt med 6,9 msek, vilket följer normal säsongsvariation och i första hand är en följd av ökade kundfordringar och ett större varulager. Under 2017 har effekten förstärkts av en ovanligt stark försäljning på den norska marknaden. Denna försäljning finansieras inte via fakturabelåning, och leder därför till en större kundfordringsstock och negativ kassaflödespåverkan.

För helåret 2017 behålls koncernens försäljningsmål om 950 msek, en ökning med cirka 10% jämfört med 2016. Tillväxtmålet tar inte hänsyn till eventuella förvärv.

VD:s kommentarer till första halvåret 2017
Efter år av strukturella förändringar närmar sig Ambia på allvar ett läge där koncernbolagen allt mer arbetar i något jag vill kalla ett positivt normaltillstånd. Försäljningsutvecklingen är stabilt uppåt i de stora dotterbolagen, och marginalerna förbättras stegvis, parallellt med en förbättrad kostnadskontroll och lägre finansieringskostnader.

I det tidigare dotterbolaget Björketorpar´n har ny verksamhet nu äntligen kommit igång. Rekryteringen haltar fortfarande något, men jag förväntar mig att projektet går framåt i full fart under hösten. Bolaget har efter ett par namnbyten på vägen nu fått det slutgiltiga namnet Introcom AB.

Den kemikalieskatt som införts av sittande regering, och som trädde i kraft 1 juli 2017, har orsakat ökade kostnader och stora störningar i de administrativa rutinerna under perioden. Skatten baserar sig på elektronikvarors vikt exklusive förpackning men inklusive tillbehör, samt deras innehåll av kemikalier, uppgifter som inte är helt enkla att få fram från tillverkarna. Min uppfattning är att skatten, på det sätt den är utformad och eftersom den bara gäller svenska företag, sänker den svenska elektronikbranschens konkurrenskraft i förhållande till i första hand övriga Europa. Det är en klumpigt konstruerad skatt som visar på stor okunskap från regering och lagstiftande håll om branschens förutsättningar och administrativa funktioner i allmänhet. Som om inte detta är nog ger skatten de aktörer som inte drar sig för att fuska ännu en ny väg att skaffa sig fördelar framför de som följer regelverket. Jag kommer att arbeta aktivt för skattens upphävande, då jag ser att den kan komma att påverka flera av våra bolag negativt framöver, åtminstone i dess nuvarande utformning.

Bortsett från det senast nämnda ser jag fram emot återstoden av 2017 med stor tillförsikt. Nu går vi in i högsäsong.

Marcus Andersson

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.  

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.