PRESSMEDDELANDE

Halvårsrapport januari – juni 2018

aug 30, 2018

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 429 MSEK (440 MSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 MSEK (2 MSEK)
  • Resultat per aktie -1.25 SEK (-1.25 SEK)
  • Antalet utestående aktier per 2018-06-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

 

Datum för ekonomiska rapporter

  • Delårsrapport 3: 2018-11-29

 

Finansiell rapportering

  • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader) 
  • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.spotlightstockmarket.com

 

VDn har ordet

Koncernens första halvår visar en något minskad nettoomsättning, -14 msek jämfört med samma period föregående år, till 430 msek (443 msek). Minskningen kan härledas till det andra kvartalet, då försäljningen i år var 26 msek lägre än under det andra kvartalet förra året. Den lägre omsättningen beror huvudsakligen på minskad försäljning i Isolda i samband med sortimentsförändringar för att stärka verksamhetens marginaler. Netpact har under det första halvåret omsatt 176 msek (177 msek), och Introcom 20 msek (0,1 msek). 

 

Isolda

Isolda har under det första halvåret i år intensifierat arbetet med projekt som syftar till att utveckla produktportföljen långsiktigt. Målsättningen är att successivt öka bruttovarumarginalen genom att koncentrera sortimentet; att avveckla varumärken som inte svarar upp mot bolagets högre marginalkrav, och att lyfta in nya samarbeten i verksamheten för att ytterligare stärka marginalstrukturen och erbjudandet till bolagets återförsäljare. Täckningsgraden inräknat valutaeffekter ökade mellan jämförbara perioder (Q1+Q2), som resultat av genomförda sortimentsförändringar, från 8,9% till 9,5%. Under perioden har nyrekryteringar till Isolda skett, bland annat i viktiga roller kopplade till marknad, sortiment och IT. Framåtriktade projektsatsningar 2018/2019 medför en ökad OPEX jämfört med 2017. För det första halvåret uppgår dessa satsningar till 1,5 MSEK.

 

Netpact

I Netpact har bruttomarginalen påverkats negativt av valutaeffekter, dock begränsat till årets första fyra månader. Under resten av det andra halvåret har verksamheten i stor utsträckning ställts om till export istället för import, vilket innebär att den svaga svenska kronan blivit en styrka, med högre bruttomarginal som följd.

 

Introcom

Introcoms verksamhet har under det första halvåret genererat en försäljning om 20 msek, vilket är helt ny och tillkommande nettoomsättning i koncernen jämfört med föregående år. Verksamheten är i första hand exportinriktad, och har därför kunnat dra nytta av den svenska kronans svaga ställning gentemot euro.

 

Finansiering

Det nya avtalet med Svea Ekonomi har satts i drift under årets andra kvartal. Bolagets räntekostnader har minskat under perioden, ställt i relation till omsättning utgör räntekostnaden under årets andra kvartal 0,69% (0,95%). För helåret 2018 förväntas denna kvot understiga 0,50%.

 

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde var under perioden -26,5 msek. Tillgängliga medel vid utgången av perioden uppgick till 10 msek (5 msek). Den kraftigt ökade exporten till kunder i EU har påverkat kassaflödet under det andra kvartalet med -20 msek genom ökad kapitalbindning. I huvudsak består den ökade kapitalbindningen av utestående moms. 
Kundfordringarna har ökat med 22,1 msek sedan årsskiftet, vilket till övervägande del beror på bytet av finansieringsmodell. Varulagret har under samma period ökat med 13,5 msek till 51,6 msek (54,5 msek), och de kortfristiga skulderna med 32,8 msek. De långfristiga skulderna har under perioden minskat med 1,9 msek.

 

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 45 (43).

 

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget omfattar huvudsakligen koncernledning, samt i viss mån ekonomi, IR och PR. Den omsättning som redovisas i moderbolaget avser främst inköp för dotterbolags räkning, där vidarefakturering skett utan marginalpåslag. Antalet anställda i moderbolaget var 3 personer (2).

 

Tvister

Koncernen hade vid periodens utgång inga pågående tvister.

 

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Principerna har inte ändrats sedan senast publicerade årsredovisning.

 

Årsstämma 2018

Årsstämma i Ambia Trading Group AB(publ) avhölls den 28 juni 2018. För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets kommuniké från årsstämman, som finns att läsa på bolagets webbplats www.ambiatrading.se.

 

Valberedning

I enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 22 mars 2018 beslutade riktlinjer för valberedningens arbete i Ambia så kommer valberedningen att konstitueras med utgångspunkt från känt ägande i bolaget per den 31 juli 2018. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast 30 september 2018 avseende årsstämman 2019.

 

Utvecklingsmål

Koncernens mål fastslogs senast 2017-01-03. Målen avser bolagets utveckling under kommande två år, det vill säga fram till 2018-12-31, ”Perioden”. Bland annat anges där målet för organisk tillväxt för koncernen till 15%, samt det långsiktiga målet för moderbolagets soliditet till 35%. Hela dokumentet om koncernens mål finns att läsa på bolagets webbplats www.ambiatrading.se.

 

Revisorns granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.sewww.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.