PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma

maj 27, 2016

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 29 juni 2016 kl. 19.00
Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 juni 2016.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ), att: Joakim Jonsson, Fiskaregatan 1, 598 37 Vimmerby eller via e-post: joakim.jonsson@ambiatrading.sesenast onsdagen den 22 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 juni.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor efter den 27 juni 2016 samt bolagets hemsida www.ambiatrading.com

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2016-06-29.
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Anförande av VD
§ 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse.
§ 9. Beslut
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
§ 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
§ 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
a. ordförande
b. styrelseledamöter och styrelsesuppleant
c. revisor
§12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av aktier och teckningsoptioner.
§ 13. Övriga frågor
§ 14. Mötets avslutande

Förslag till beslut

§ 9 Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2015 inte lämnas samt att ansamlad resultat överförs i ny räkning.

§ 10 Styrelsens förslag till styrelse- och revisionsarvoden.
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet, på ett prisbasbelopp per år och revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.

§ 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter och en(1) suppleant.
Förslag till styrelse omval av Marcus Andersson, Björn Långberg, Johanna Brolin och Veine Johansson som ordförande och Lena Ahlquist som suppleant.

§ 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av aktier och teckningsoptioner.Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 000 000:- kr (fördelat på högst 2 000 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Vimmerby maj 2016
Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.