PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma

jun 5, 2019

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA söndagen den 30 juni 2019 kl. 14.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 juni 2019.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per@presens.nu senast tisdagen den 25 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 25 juni.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2019-06-30.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 7. Beslut
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

      b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
      c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
§ 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
§ 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
§ 11. Övriga frågor
§ 12. Mötets avslutande

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby och på bolagets hemsida (www.ambiatrading.se) senast 14 juni och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.