PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

jul 10, 2015

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 19 augusti 2015 kl. 18.30 på Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 augusti 2015.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till: Ambia Trading Group AB (publ)
att: Joakim Jonsson, Fiskaregatan 1, 598 37 Vimmerby eller via e-post: joakim.jonsson@ambiatrading.sesenast torsdagen den 13 augusti klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen 13 augusti.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2015-08-19.

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Ändring av bolagsordning §4.
§ 8. Personaloptionsprogram AMB15.
§ 9. Övriga frågor.
§ 10. Mötets avslutande.

Handlingar inför bolagsstämman

– Ändringsförslag för bolagsordning §4.
– Förslag till personaloptionsprogram, Ambia Trading Group AB (publ) 556834-733.

Ändringsförslag för bolagsordning §4.

Bolagsordningen §4 idag:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Styrelsens förslag till ändring:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

Personaloptionsprogram AMB151

Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas bidra till ett ökat positivt intresse för Ambias verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörigheten med bolaget för den angivna gruppen. Styrelsen bedömer därför att ett erbjudande att teckna personaloptioner är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

På grund av vad som antecknats ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar anordna ett optionsprogram med följande villkor.

a. För deltagande i optionsprogrammet skall anställd ha accepterat deltagande i optionsprogrammet senast 2016-03-31, Acceptdagen.
b. Det totala antalet optioner som kan tilldelas är 75 000 enligt nedanstående fördelning, där högsta tilldelning till enskild individ skall vara 50 000.
c.Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Sedermera Fondkommission AB, 556736-8195, som har rätt och skyldighet att efter teckning vid deltagarnas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner i enlighet med nedanstående beslut fullgöra Ambias åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna.
d. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
e. Anställda inom Ambiakoncernen äger teckna högst 999 optioner vardera samt därutöver vad som kan komma att överenskommas med bolagets ledning.
f. Varje option ger rätt att förvärva en aktie i bolaget, ISIN-kod SE0004020097, till ett lösenpris om SEK 15.
g. Option får inte överlåtas om inte styrelsen lämnar sitt godkännande härtill.
h. För fullt utnyttjande av option förutsätts fortsatt anställning under totalt 36 månader från den anställdes accepterande av erbjudandet (”Acceptdagen”), varvid optionerna tilldelas med en tredjedel 12 månader efter Acceptdagen, ytterligare en tredjedel tilldelas 24 månader efter Acceptdagen och den sista tredjedelen tilldelas 36 månader efter Acceptdagen, allt under förutsättning av fortsatt anställning vid respektive tidpunkt.
i. Om optionsinnehavarens anställning avslutas, oavsett orsak, kan optioner som inte har utnyttjats för aktieteckning vid tidpunkten för anställningens upphörande, inte utnyttjas för teckning av aktier om inte styrelsen beslutar annorlunda.
j. Option kan utnyttjas för aktieteckning intill 39 månader från Acceptdagen.

Vimmerby juli 2015
Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

Om mer information önskas, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.