PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

apr 1, 2015

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen 16 april 2015 kl. 19.00, på Intropris, Fiskaregatan 1 i Vimmerby.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 april 2015.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till:

Ambia Trading Group AB (publ)
att: Marcus Andersson
Fiskaregatan 1
598 37 Vimmerby

Eller via e-post: marcus@ambiatrading.sesenast fredag den 10 april klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 10 april.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Personaloptionsprogram AMB15.
§ 8. Framflyttning av perioden för utnyttjande av teckningsoption T O1.
§ 9. Övriga frågor.
§ 10. Mötets avslutande.

Handlingar inför bolagsstämman
– Förslag till personaloptionsprogram.
– Framflyttning av perioden för utnyttjande av teckningsopption T O1.

Personaloptionsprogram AMB151
Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och styrelsen kan förväntas bidra till ett ökat positivt intresse för Ambias verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörigheten med bolaget för de angivna grupperna. Styrelsen bedömer därför att ett erbjudande att teckna personaloptioner är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.
På grund av vad som antecknats ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar anordna ett optionsprogram med följande villkor:

a. För deltagande i optionsprogrammet skall anställd eller styrelseledamot skall ha accepterat deltagande i optionsprogrammet senast 2015-04-30, Acceptdagen.
b.Det totala antalet optioner som kan tilldelas är 150.000 enligt nedanstående fördelning, där högsta tilldelning till enskild individ skall vara 50.000.
c.Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Sedermera Fondkommission AB, 556736-8195, som har rätt och skyldighet att efter teckning vid deltagarnas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner i enlighet med nedanstående beslut fullgöra Ambias åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna.
d.Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
e.Styrelsen äger teckna högst 75.000 optioner. Styrelsen förestår att dessa optioner fördelas lika inom styrelsen. Styrelsen äger också rätt att besluta om avstående av sin optionsrätt till förmån för anställd eller övrig inom bolaget.
f.Övriga anställda inom Ambiakoncernen äger teckna högst 999 optioner vardera samt därutöver vad som kan komma att överenskommas med bolagets ledning.
g.Varje option ger rätt att förvärva en aktie i bolaget, ISIN-kod SE0004020097, till ett lösenpris om SEK 15.
h.Option får inte överlåtas om inte styrelsen lämnar sitt godkännande härtill.
i.För fullt utnyttjande av option förutsätts fortsatt anställning/styrelsemedlemskap under totalt 36 månader från den anställdes/styrelseledamotens accepterande av erbjudandet (”Acceptdagen”), varvid optionerna tilldelas med en tredjedel 12 månader efter Acceptdagen, ytterligare en tredjedel tilldelas 24 månader efter Acceptdagen och den sista tredjedelen tilldelas 36 månader efter Acceptdagen, allt under förutsättning av fortsatt anställning/styrelsemedlemskap vid respektive tidpunkt.
j.Om optionsinnehavarens anställning eller styrelseuppdrag avslutas, oavsett orsak, kan optioner som inte har utnyttjats för aktieteckning vid tidpunkten för anställningens/ styrelseuppdragets upphörande, inte utnyttjas för teckning av aktier om inte styrelsen beslutar annorlunda.
k.Option kan utnyttjas för aktieteckning intill 39 månader från Acceptdagen.

Framflyttning av perioden för utnyttjande av teckningsoption T O1
Styrelsen föreslår stämman att tiden för teckning av TO 1 förlängs till 30 september 2015.

Vimmerby mars 2015
Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.