PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

maj 3, 2019

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 18:00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 24 maj 2019, och dels senast torsdagen den 30 maj 2019 anmäla sitt deltagande till Ambia Trading Group AB (publ) per post till Ambia Trading Group AB, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per@presens.nu. 

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 2.593.270 stycken, vilket motsvarar 2.593.270 röster. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman. 

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2019. 

Förslag till dagordning
Följande föreslås som dagordning för bolagsstämman:

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två justerare.
§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning.
§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
§ 8. Val av styrelse.
§ 9. Mötets avslutande.

Upplysningar vid extra bolagsstämman 
Aktieägare erinras om sin rätt att begära information enligt 7 kap. 32 §aktiebolagslagen.

________________________

Vimmerby i maj 2019 
Styrelsen   

 

BESLUTSFÖRSLAG

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Bolagets styrelse föreslår att Björn Långberg väljs till ordförande vid stämman.

§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att beslut fattas om att anta en ny bolagsordning med följande ändringar:

Nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall utgöra lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 296 635 kronor och högst 5 186 540 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall utgöra lägst 2 593 270 och högst 10 373 080.

§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att beslut fattas om: 

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 080 529 kronor genom nyemission av högst 2 161 058 stycken aktier (med ett kvotvärde på 0,5 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 16 856 252 kronor, med ett övertilldelningsutrymme om maximalt 8 271 151 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, för varje befintlig aktie erhålles fem (5) teckningsrätter (TR), för teckning av en (1) ny aktie krävs sex (6) teckningsrätter;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2019-06-07;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla fem stycken teckningsrätter;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-06-11 till 2019-06-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-06-11 till 2019-06-24;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2019-06-11 till 2019-06-26 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista; att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-06-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik. 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.