PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

jul 22, 2020

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 17 augusti 2020 klockan 10.30 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 11 augusti 2020,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 14 augusti 2020. Anmälan görs på e-postadress per.ostling@ambiatrading.se eller med post till Ambia Trading Group AB, ”Extra bolagsstämma”, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 11 augusti 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ambiatrading.se. Aktieägare kan vid stämman på distans. Detaljer för deltagande delges efter anmälan enligt ovan.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Ändring av bolagsordning
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.
 9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Björn Långberg väljs till ordförande vid stämman.

Ändring av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 och § 5 ändras enligt nedan. Beslutet ska vara villkorat av att styrelsen med stöd av bemyndigandet fattar beslut om emission av aktier som möjliggör registrering av bolagsordningen.

Gammal lydelse
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 296 635 kronor och högst 5 186 540 kronor.

5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 2 593 270 och högst 10 373 080.

Ny lydelse
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 16 000 000 kr fördelat på 32 000 000 nya aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 8 048 522 aktier med en röst vardera, således totalt 8 048 522 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar
Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. För att beställa handlingar kan samma e-postadress och postadress användas som för anmälan till stämman, se ovan. 

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska i enlighet med 7 kap 32 § ABL., om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Appricot och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.