PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

sep 7, 2020

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 oktober 2020 klockan 10.00 på Ambias huvudkontor, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 30 september 2020,
• dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 6 oktober 2020. Anmälan görs på e-postadress per.ostling@ambiatrading.se eller med post till Ambia Trading Group AB, ”Extra bolagsstämma”, Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 7 oktober 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ambiatrading.se.

För aktieägare som tillhör riskgrupper eller av andra skäl inte kan närvara fysiskt kan deltagande per telefon- eller videolänk erbjudas. Vänligen kontakta bolaget enligt ovan snarast möjligt med önskemål kring detta.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Ändring av bolagsordning.
8. Stämmans avslutande.

 Beslutsförslag
Ändring av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagets firma, § 1 i bolagsordningen, ändras från Ambia Trading Group AB (publ). Till Synergy Retail & Distribution AB (publ). Styrelsen ställer sig även öppen till andra namnförslag. Aktieägare som vill lämna egna namnförslag kan så göra genom att använda kontaktuppgifterna ovan. Namnförslag ska ha inkommit till bolaget senast tisdagen den 6 oktober.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 2 och § 11 ändras enligt nedan.

Gammal lydelse
§ 2 Säte
Styrelsens skall ha sitt säte i Vimmerby.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

Ny lydelse
§ 2 Säte
Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0401-0331.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 8 048 522 aktier med en röst vardera, således totalt 8 048 522 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar
Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. För att beställa handlingar kan samma e-postadress och postadress användas som för anmälan till stämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska i enlighet med 7 kap 32 § ABL., om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.