PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma 22

mar 14, 2022

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I AMBIENCE GROUP AB (PUBL)

Med anledning av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet riskerar att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet till följd av värdet av bolagets innehav i aktier i Matera Retail Group AB kallas aktieägarna i Ambience Group AB (publ), 556834-7339 härmed till extra bolagsstämma 2022-03-31 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Snödroppegränd 4 i Södra Vi.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2022-03-23, dels
anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2022-03-28

via e-mail: marcus.andersson@ambiencegroup.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 2022-03-23. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av utvecklingsplan
 8. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
 9. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsens ordförande att besluta om justering av besluten.
 11. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut

Givet att en kontrollbalansräkning visar att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital, hänskjuter styrelsen frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns goda förutsättningar för att återställa det egna kapitalet.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är, trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Därför föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att aktieägarna röstar för att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om bolagets eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på bolagsstämman. Skulle stämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under fjärde kvartalet 2022. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Beslut om bemyndigande för styrelsens ordförande att besluta om justering av besluten (punkt 10)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens förslag och övriga handlingar som aktiebolagslagen föreskriver kommer senast från och med 21 mars 2022 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor,och kunna beställas via e-post.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.