PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

mar 16, 2016

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 12 april 2016 kl. 19:00 på Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ) via e-post: Joakim Jonsson joakim.jonsson@ambiatrading.sesenast den 11 april klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Avstämningsdag för rösträtt på extra bolagsstämma är 2016-04-06.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6 april 2016. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2016-04-12.
§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Förslag till utdelning av Intropris Vimmerby AB.
§ 8. Övriga frågor.
§ 9. Mötets avslutande.

Handlingar inför bolagsstämman
– Förslag till utdelning av Intropris Vimmerby AB.

Förslag till utdelning av Intropris Vimmerby AB, ett helägt dotterbolag i Ambia Trading Group AB (publ)

Styrelsen i Ambia Trading Group AB (publ) föreslår till den extra bolagsstämman i Ambia Trading Group AB (publ) den 12 april 2016 kl.19.00 en utdelning av Ambias aktier i dotterbolaget Intropris Vimmerby AB (556536-3982), inklusive dess helägda dotterbolag* Intropris Ronneby AB och Intropris Eksjö AB, till Ambias aktieägare, enligt följande:

Styrelsens förslag är att samtliga Ambias aktier i Intropris Vimmerby AB, 1 000 000 st efter beslutad split, ska delas ut till Ambias aktieägare, med samma proportioner som respektive aktieägares innehav i Ambia, d.v.s. cirka 1 aktie i Intropris Vimmerby AB för två (1/1,9899) innehavda aktier i Ambia. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli 2016-04-27. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning ska vara 2016-04-25. Styrelsen bedömer, efter att ha rådgjort med expertis på området, att utdelningen faller under den s.k. Lex Asea, och därmed inte utlöser omedelbar beskattning. Den föreslagna utdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per 2015-12-31, till 261 737 SEK, vilket motsvarar 0,13 SEK/aktie i Ambia.

Syftet med utdelningen är primärt att uppnå renodling av Ambias verksamhet, samt att ge Intropris större möjlighet att utvecklas med en egen specialiserad organisation. I planen finns ett mål att så snart det är möjligt notera Intropris Vimmerby AB på en handelsplats, exempelvis Aktietorget, förutsatt att bolaget godkänns för sådan notering.

Styrelsen i Ambia Trading Group AB/publ) bedömer att en särnotering av Intropris Vimmerby AB skulle vara fördelaktig för Ambias aktieägare och kan synliggöra värdet av bolaget. Genom en särnotering möjliggörs även för Ambias aktieägare att investera direkt i Intropris. Mer detaljerad information om utdelningen kommer även att hållas tillgänglig på Ambias hemsida, i den mån sådan information tillkommer.

* Strukturen med Intropris Vimmerby AB som moderbolag för Intropris Ronneby AB och Intropris Eksjö AB kommer att skapas efter att bolagsstämman beslutat om utdelning. Båda dessa bolag ligger för närvarande som dotterbolag direkt under Ambia.

Viktiga datum:

  • 6 april 2016: Avstämningsdag för rösträtt på extra bolagsstämma.
  • 12 april 2016: Extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB/publ) rörande styrelsens förslag att dela ut aktierna i Intropris AB.
  • 25 april 2016: Sista dag för handel i Ambias aktier inklusive rätt till erhållande av aktier i Intropris.
  • 27 april 2016: Avstämningsdag för rätt till erhållande av aktier i Intropris AB.
  • 11 maj 2016: Aktier i Intropris tillgängliga på direktregistrerade aktieägares VP-konto (preliminärt).

Vimmerby mars 2016

Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

Om mer information önskas, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; detalj- och partihandel samt logistik. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.