PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

jul 1, 2019

Årsstämma för verksamhetsåret 2018 har avhållits med aktieägarna i Ambia Trading Group AB den 30 juni 2019 på bolagets kontor i Vimmerby. Stämman leddes av styrelseordföranden Björn Långberg. Framlagd årsredovisning 2018, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att

  • fastställa 2018 resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018
  • ingen utdelning skall lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.
  • till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Björn Långberg, Marcus Andersson och Per Östling. Nyval skedde av Harald Pousette.
  • anta riktlinjer enligt valberedningens förslag om ersättningar till ledande befattningshavare.
  • ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vimmerby 30 juni 2019
Styrelsen

För mer information kontakta
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik. 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.