PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB

jun 26, 2014

Den 25 juni 2014 hölls årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ), org. nr. 556834-7339. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 

 • Resultat- och balansräkning fastställdes.
 • Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2013 inte lämnas samt att årets resultat överförs i ny räkning.
 • Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara fyra till fem (4-5) och en (1) suppleant.
  Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:Veine Johansson (Omval som ordförande)
  Marcus Andersson (Omval)
  Björn Långberg (Omval)
  Lena Ahlquist (Omval som suppleant)
  Johanna Brolin (Nyval till adjungerad styrelseledamot). Johanna arbetar idag som administrativt ansvarig på Runelandhs Försäljnings AB och har tidigare erfarenheter som rekryteringskonsult på Manpower och Cap Urval. Hon sitter även i styrelsen för Kalmar FF.
 • Till ny revisor valdes Martin Reimhult som ersätter Bo Axelsson som i kraft av sin ålder avser att trappa ner. Vi tackar Bo för ett väl utfört arbete. Kenneth Svensson omvaldes som revisorssuppleant. Samtliga representerar baks & co Revisionsbyrå.
 • Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett prisbasbelopp per ledamot och år.
 • Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom bemyndigandet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1 000 000 kr (fördelat på högst 2 000 000 nya aktier). Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen.
  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Vimmerby 26 Juni 2014
Styrelsen
Ambia Trading Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

eller

Joakim Jonsson / IR-ansvarig
0735-16 87 97 – joakim.jonsson@ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.