PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

jun 3, 2019

Extra bolagsstämma hölls den 31 maj 2019 i Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) på Ambias kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Antagande av ny bolagsordning
Den extra bolagsstämman beslutade att ändra lydelsen av bestämmelserna i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande:

Föregående lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 296 635 kronor och högst 5 186 540 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 593 270 och högst 10 373 080.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 30 april 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 080 529 kronor genom nyemission av högst 2 161 058 stycken aktier (med ett kvotvärde på 0,5 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 16 856 252 kronor, med ett övertilldelningsutrymme om maximalt 8 271 151 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, för varje befintlig aktie erhålles fem (5) teckningsrätter (TR), för teckning av en (1) ny aktie krävs sex (6) teckningsrätter;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2019-06-07;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla fem stycken teckningsrätter;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2019-06-11 till 2019-06-26, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2019-06-11 till 2019-06-26;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2019-06-11 till 2019-06-26 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista; att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2019;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2019-06-04;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget);

samt att Vd bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras i samband med genomförande och registrering av emissionen.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

 Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.