PRESSMEDDELANDE

Kvartalsrapport januari – mars 2017

maj 30, 2017

Rapport för januari-mar 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 205 MSEK (200 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1.1 MSEK (0.5 MSEK)
 • Resultat per aktie -0.30 SEK (-1.69 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2017-03-31 var 2 593 270 st (1 993 270 st)

Viktiga händelser under perioden

 • Flera nya distributionsavtal tecknade.
 • Renodling av sortiment
 • Nyanställningar i säljorganisationen

Datum för ekonomiska rapporter

 • Årsredovisning: 2017-06-08
 • Årsstämma, Vimmerby: 2017-06-29
 • Delårsrapport 2: 2017-08-30

FINANSIELL RAPPORTERING

 • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). 
 • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Nu satsar vi framåt

Arbetet med att se över kostnaderna för rörelsefinansiering börjar ge effekt, räntekostnaden har halverats jämfört med samma period föregående år.

Under det första kvartalet 2017 har utveckling av koncernbolagens respektive försäljningsorganisationer stått i fokus. Nya varumärken har kommit in i portföljen hos Isolda, och fler är på väg att tas ombord, vilket ställer nya och större krav på en säljorganisation i toppklass. Även hos Netpact är förväntningarna på 2017 högt ställda, liksom i Teleklok, där helt ny verksamhet är under uppstart. 

Kommentar till resultat 

Då vissa nyanställningar genomförts under det första kvartalet har personalkostnaden ökat något i kvarvarande verksamheter. Koncernens totala personalkostnad har minskat i jämförelse med samma period föregående år i och med utdelningen av Intropris, och de sammanlagt cirka 15 anställda som därmed inte längre ingår i Ambiakoncernen. Då Selectors lönekostnader tidigare redovisats i bruttoresultatet, cirka 1,7 msek för kvartal ett 2016, är jämförelse inte fullt ut möjlig mellan perioderna utan att hänsyn tas till detta.

Koncernens omsättning uppgick under kvartalet till 205 msek. Justerat för bortfallet av Introprisbolagen innebär detta en omsättningsökning med 5%.

Den svenska kronans ställning har, efter en initial rekyl uppåt i början av året, fortsatt att försvagas. Främst under den senare halvan av perioden har försvagningen varit märkbar, vilket påverkat resultatet i de importberoende verksamheterna negativt med uppskattningsvis 1 msek.

Av koncernens totala omsättning utgjordes 128 msek av Isoldabolagen (Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och 77 msek av Netpact.

För helåret 2017 är koncernens försäljningsbudget satt till 950 msek, en ökning med cirka 10% jämfört med 2016. Tillväxtmålet tar inte hänsyn till eventuella förvärv.

Det aviserade arbetet med att minska koncernens finansiella kostnader har börjat bära frukt under perioden. För koncernen som helhet har räntekostnader och avgifter för fakturaförsäljning minskat med 1,5 msek, vilket är en halvering jämfört med motsvarande period föregående år. Ytterligare åtgärder är planerade.

VD:s kommentarer 
Det är med glädje, spänning och stora förhoppningar vi nu gått vidare in i årets andra kvartal. För mig är det än mer tydligt att organisationen, och vår personal, som välkomnat förändringar och omställningar de senaste två åren, är vår viktigaste resurs. I den dynamiska process som ännu inte är avslutad, där två bolagskulturer ska bli en, händer det glädjande och positiva saker varje dag.

För mer information kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.