PRESSMEDDELANDE

Kvartalsrapport januari – mars 2018

jun 27, 2018

Rapport för januari – mars 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 218 MSEK (204 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (1.1 MSEK) 
 • Resultat per aktie 0.30 SEK (-0.30 SEK)
 • Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 2 593 270 st (2 593 270 st )

Viktiga händelser under perioden

 • Nytt finansieringsavtal har förhandlats fram med Svea ekonomi. 
 • En valberedning för styrelse har tillsatts. 

 Datum för ekonomiska rapporter 

 • Bolagsstämma: 2018-06-28
 • Halvårsrapport: 2018-08-30
 • Delårsrapport 3: 2018-11-25

Finansiell rapportering

 • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader).
 • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

 

Kommentar till resultat kvartal 1
Koncernens omsättning uppgick under kvartalet till 218 msek. Omsättningen har därmed ökat med 7% mot samma period föregående år. I den redogörelse som tidigare lämnats för det första kvartalet uppgavs en högre omsättning. Anledningen till detta var att intern försäljning mellan Isoldabolagen inte eliminerats fullt ut. Rättelsen påverkar inte resultat eller kassaflöde för perioden, varken för koncernen eller för de respektive dotterbolagen.

Den svenska kronans ställning har under perioden fortsatt att försvagas kraftigt, och samma trend har fortsatt även efter perioden. Ambiabolagen har till stor del en verksamhet som är känslig för volatil och/eller kontinuerlig försvagning av den svenska kronan, främst gentemot euron. Såväl försäljning som resultat har påverkats negativt under perioden av just detta.

Av koncernens totala omsättning utgjordes 135 msek av Isoldabolagen (Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och 72 msek av Netpact.

Det nyligen tecknade avtalet med Svea Ekonomi har trätt i kraft successivt efter det första kvartalet. Full effekt av avtalet förväntas nås i slutet av det andra kvartalet.

Lagret har under perioden ökat i linje med förväntad cyklisk variation. Kassaflödet har utvecklats enligt budget. Koncernens tillgängliga medel uppgick vid periodens slut till 15,5 msek.

 

Bokslutskommunikén 2017
I kommunikén för 2017 som publicerades 28 februari  i år presenterades uppgifter som efter bokslutsarbetet och färdigställd årsredovisning kommit att ändras. De större avvikelserna var som följer:

 • Nytt innehav av aktier i Intropris var uppbokat i december 2017, emissionen registrerades i januari 2018 varför innehavet först uppstod under 2018. I årsredovisningen finns istället en större fordran på Intropris, 12,5 msek.
 • Koncernens omsättning uppgavs i kommunikén vara 901 msek istället för 895 msek. Vissa intäkter har omklassificerats i årsredovisningen och ingår därefter inte i omsättningen.
 • Årets resultat för koncernen avvek i kommunikén med -3,2 msek beroende på felaktig periodisering av varuinköp vid årsskiftet.
 • Varulagret angavs i kommunikén till 40,5 msek på koncernnivå, men har i årsredovisningen justerats till 38 msek.
 • I moderbolaget har det i årsredovisningen upptagits uppskjuten skatt samt mottaget koncernbidrag, vilket fått en positiv resultatpåverkande effekt om 2,7 msek.

 

VD:s kommentarer
Under årets första kvartal har arbetet inriktats på att skapa långsiktiga förutsättningar för lönsam tillväxt, parallellt med arbetet med att hantera en försvagad svenska valuta. Arbetet med att utveckla koncernbolagens organisation har fortsatt, och nyanställningar genomförts. När vi går vidare in i 2018 gör vi det med full personalstyrka och tydliga tillväxtambitioner.

 

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ) 0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik

 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.