PRESSMEDDELANDE

Kvartalsrapport juli – september 2019

nov 28, 2019

Rapport för juli-september 2019

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 256 MSEK (213 MSEK)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 MSEK (-4,5 MSEK)
  • Resultat per aktie -2.32 SEK (-1.72 SEK) 
  • Antalet utestående aktier per 2019-09-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)*

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

  • 2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

FINANSIELL RAPPORTERING

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2018 

* I maj 2019 beslutades att genomföra en nyemission. När registreringen av emissionen är slutförd ökar antalet aktier till 5 648 522 st

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet i år har inneburit stora förändringar för koncernen, såväl strukturellt som i den löpande affären i koncernbolagen. De problem som verksamheten i Isolda drabbades av efter uppgradering av sitt affärssystem har successivt åtgärdats under perioden, mycket tack vare att samarbete inleddes med en ny leverantör av IT-konsulttjänster efter sommaren.

Kommentar till resultatet

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 256 MSEK (212 MSEK), en ökning med 44 MSEK, med ett resultat om -6 MSEK (-4,5 MSEK). I underlaget för det tredje kvartalet ingår även för första gången Digital Inn Holding AB med underbolag med en månad, september, vilket påverkar försäljningen med 30 MSEK och resultatet med -2 MSEK.

Omsättningen har under perioden, även borträknat effekten av förvärvet av Digital Inn, överträffat den under motsvarande period föregående år. De faktorer som påverkat koncernens bolag negativt under framför allt det första halvåret har i allt väsentligt åtgärdats och fokus ligger nu återigen på tillväxt och lönsamhet istället för problemlösning.

Investeringar under perioden

Ambias förvärv av Digital Inn Holding AB med dotterbolag har slutförts under perioden, delkoncernen Digital Inn har konsoliderats i Ambia per den första september.

Under perioden har en mindre investering gjorts i bolaget PLS Energy Systems AB, ett bolag som utvecklar energilager i kombination med solenergi. PLS Energy levererar system för offgrid-lösningar för mindre och medelstora brukare. PLS står inför genombrott i sin exportverksamhet och har genom Ambias investering om 500 tkr fått möjlighet att frigöra tillskottsfinansiering bland annat från Almi, vilket i sin tur möjliggör uppstart av redan beställda projekt i medelhavsområdet och i Öst- och Västafrika.

Vägen framåt

Efter ett år med många utmaningar och stora förändringar kan vi nu vända blicken framåt och arbeta med att göra 2020 till ett år av tillväxt och lönsamhet. Genom att utveckla samarbetet mellan våra nya och gamla koncernbolag finns det goda möjligheter att nå lönsamhet med tillväxt redan under det kommande året.

I Isolda och Digital Inn har arbetet påbörjats för att ta tillvara på sortimentsutbud och kompletterande gemensamma tjänster för att erbjuda till den omfattande kundbas som bolagen tillsammans har tillgång till. Genom Digital Inn har koncernen en slutkundskanal där Isoldas produkter och tjänster kan erbjudas, där 70% representeras av små och medelstora företag främst i Sverige, alltså ett mycket lämpligt kundregister för försäljning av exempelvis skrivar- och nätverksprodukter jämte tjänster för desamma.

Att gemensamt utnyttja kundbasen för en bredare produkt och tjänsteportfölj får effekt på såväl omsättning som genomsnittlig marginal i rörelsen, och är dessutom något som ger resultat i princip omedelbart.

Koncernbolagens omsättning för de rullande tolv månader historiskt fram till och med den sista september 2019 uppgår till 1.150 msek. Med det arbete som pågår nu med att dra nytta av synergieffekterna av våra förvärv samt andra effektiviseringar ska omsättningen öka. Det i sin tur bör ge ett positivt resultat före skatt på månatlig basis senast under det andra kvartalet 2020.  

Marcus Andersson
VD och koncernchef

 

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.