PRESSMEDDELANDE

Kvartalsredogörelse 1, 2014-01-01 – 2014-03-31

maj 14, 2014

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT I Q1 MED FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Bolaget har under årets första kvartal genomfört en nyemission inför listning
på AktieTorget, vilken utfallit positivt. Med det kapital bolaget tillförs
bedöms förutsättningarna till fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet som
mycket goda.

PERIODENS RESULTAT:

 • Rörelseintäkterna uppgick till 57 618 tkr (33 626 tkr*).
 • Rörelseresultatet uppgick till cirka 60 tkr (-1 200 tkr*).
 • Resultat före skatt uppgick till -877 tkr (-1 850 tkr*).
 • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,47 SEK** (-1,85 SEK*).
 • Soliditeten uppgick till cirka 26% (3%*).

KOMMENTAR TILL RESULTATET
Bolagets samlade resultat efter avskrivningar, finansiella poster och skatt blev under perioden cirka -0,9 MSEK. Årets första och andra kvartal representerar den svaga delen av året, och hela 60% av omsättningen genereras under årets sista kvartal. I konsumentgrenen (Intropris) balanseras säsongsvariationen i viss mån av att produktsortimentets olika segment har högsäsong under olika delar av året, med fiske som normalt inleder sin säsong under april, jakt och uteliv som påbörjar sin egentliga högsäsong i juli, och hemelektronik som normalt är som starkast under årets sista fyra månader.

Bolagets branta tillväxtkurva gör att säsongsvariationen är svår att utläsa ur de löpande försäljningssifforna. Genom de förstärkningar i organisationen som gjorts under det första kvartalet har bolaget förberett för en fortsatt hög tillväxttakt under kommande år, något som på kort sikt belastar resultatet negativt.

De fasta kostnaderna, inklusive bolagets personalkostnader, fördelar sig lika över året, vilket slår mot periodresultatet under kvartal ett och två. Bolagets kostnad för rörelsekapital har varit fortsatt hög under årets första kvartal, något som förväntas påverkas till det bättre under det andra kvartalet, bland annat på grund av att emissionslikviden då tillgängliggjorts. Nyemissionen som genomförts under perioden bedöms ha påverkat resultatet negativ då resurser tagits i anspråk för genomförandet, och då den resulterat i vissa direkta kostnader som inte hanteras över emissionslikviden och det egna kapitalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • En nyemission genomfördes vilken ökade det egna kapitalet med 8,5 MSEK.
 • En marknadsförings- och IR-ansvarig anställdes i februari 2014.
 • Bolagets exportomsättning ökade markant (drygt 30 gånger jämfört med samma period 2013) och nådde under perioden cirka 16% av den totala försäljningen.
 • Satsningen på ökad e-handel gav effekt under perioden, och försäljningen via internet ökade med cirka 375% jämfört med samma period föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Listningsdatum för bolagets aktie på AktieTorget har bestämts till 15 maj.
 • Emissionslikviden har lyfts.

HÖJD PROGNOS FÖR 2014
Under det andra kvartalet läggs grunden till en ny finansiell struktur i bolaget i och med att den aktuella nyemissionen avslutas och medel tillförs rörelsen. Förhandlingar pågår, som när de avslutas är tänkta att leda till en ytterligare ökning av bolagets tillgängliga rörelsekapital, samt en kostnadsbesparing och resultatförbättring genom avsevärt lägre upplåningskostnader. Den intäktsprognos bolaget kommunicerat tidigare för helåret 2014 kan komma att behöva justeras upp på grund av den högre tillväxten under årets första tre månader, som indikerar en årsomsättning i nivå med 300 MSEK.

KOMMENTARER FRÅN VD
”Jag är mycket nöjd med den höga tillväxt vår verksamhet uppnått under det första kvartalet. Särskilt roligt är det att försäljningen i e-handeln svarar så snabbt på vår ökade fokusering. Att exportförsäljningen också ökat markant är förstås också väldigt roligt, det lovar gott inför resten av året”, säger VD Marcus Andersson.

REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.
Ambia tillämpar samma grundläggande principer i delårsredogörelser som i årsbokslut. Redogörelsen har upprättats i enlighet med reglerna för AktieTorget. Redogörelsen för det första kvartalet har inte granskats av bolagetsrevisor. Räkenskaperna för helåret 2013 har däremot granskats översiktligt, och sifforna överensstämmer med de som kommunicerats i tidigare bokslutskommuniké.

* Jämförelsetal inom parentes är uppskattade. Bolaget har inte sammanställt avstämda kvartalssiffror under tidigare år eftersom rapportkrav då saknats.
** Beräkning har gjorts mot basis av det nya antal aktier som finns i bolaget efter den nyemission som genomförts, men där aktierna registrerats efter redogörelseperiodens utgång.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.