PRESSMEDDELANDE

Kvartalsredogörelse 1

maj 29, 2018

Koncernen tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 238 msek (204 msek) 
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 msek (1,1 msek) 
  • Resultat per aktie 0.45 sek (-0.30 sek) Soliditet 10% 
  • Antalet aktier 2 593 270 
  • Tillgängliga medel (kassa) 17,8 msek

Väsentliga händelser under perioden

  • Nytt finansieringsavtal

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolagsstämma 2018 
Datum för den ordinarie bolagsstämman är satt till den 28 juni 2018. Tid och plats preciseras närmare i kallelsen.

Datum för ekonomiska rapporter 
Kommuniké från årsstämman 2018, 29 juni
Halvårsrapport, jan-jun 2018, 30 augusti 
Delårsrapport 3, jan-sep 2018, 25 november

Kvartal 1 2018 i korthet

Koncernens samlade nettoförsäljning uppgick till 238 MSEK (204 MSEK) med ett rörelseresultat om 3,3 MSEK (1,1 MSEK), och ett resultat före skatt om 1,2 MSEK (-0,8 MSEK).

Ambiakoncernen bedrev under perioden verksamhet i fem dotterbolag, där de största är Isolda och Netpact. Verksamheterna fördelar sig främst på kanaldistribution och partihandel inom produktområden som förbrukningsvaror och konsumentelektronik.

Under det första kvartalet har den svenska kronans ställning försvagats kraftigt, vilket påverkat resultatet negativt i koncernens valutaberoende verksamheter. Ett nytt finansieringsavtal tecknades i slutet av perioden, något som bedöms ge märkbara positiva effekter för verksamheternas resultat under återstoden av året. Det nya finansieringsavtalet har fasats in under april månad.

Ambia väljer att publicera en kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2018 istället för en komplett kvartalsrapport. Anledningen till att den förenklade rapportformen valts är att arbete pågår med att se över klassificeringen av vissa tillgångsslag i samband med färdigställandet av årsredovisningar för 2017, vilket förväntas leda till en förändrad uppställning i kommande rapporter. Koncernens nyckeltal bedöms inte påverkas av eventuella omklassificeringar.

En komplett rapport för perioden kommer att publiceras vid ett senare tillfälle, efter att det ovan nämnda arbetet avslutats.

Kommentarer från VD

”Det första kvartalet av 2018 har inneburit mycket få händelser som stuckit ut, och har framför allt annat präglats av fortsatt arbete i enlighet med redan lagda planer. Vi är fortfarande mitt uppe i processen med att göra koncernens bolag mer samspelta, ett arbete som i viss mån också innebär att vi utvärderar varje bolags situation och möjligheter till utveckling på egen hand och dess ställning och placering i koncernen. Vår ambition är att slå samman och effektivisera ytterligare”, säger VD Marcus Andersson.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018. 

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.