PRESSMEDDELANDE

Nyemission i Ambia Trading Group AB (publ) tecknad till 85%, motsvarande ca 12 Mkr

apr 9, 2014

Styrelsen i Ambia Trading fattade den 24 januari 2014 med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 augusti 2013, beslut om en nyemission av högst 1 000 000 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningskurs om 14 kr, med totalt emissionsbelopp om 14 Mkr. Den nu avslutade nyemissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 12 Mkr (85%). Av emissionen tecknades 9 653 504 kr med stöd av teckningsrätter och teckning utan företräde. Häri ingår inbetalningar från större ägare utifrån lämnade teckningsförbindelser om 1 500 Tkr. Ett belopp om 2 346 456 kr, motsvarande ca 16,8% av hela den åsyftade emissionen, kommer att inbetalas av det konsortium som garanterat emissionen upp till 85% av hela emissionen. Sammantaget kommer således emissionen att tecknas till det säkerställda beloppet om ca 12 Mkr. Utfallet av emissionen innebär att Ambia Trading kan genomföra den satsning på e-handel, samt växande butiksförsäljning och partihandel som styrelse och bolagsledning planerat. I och med emissionens genomförande har Bolaget fått en ny stark ägare, Kvalitena AB, som kommer att få en ägarandel om ca 11,5%.

Teckningstiden löpte mellan den 11-31 mars 2014. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 428 570 kr och uppgår därefter till ca 928 570 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 1 857 140 st. Genom nyemissionen tillförs bolaget ca 12 MSEK före emissionskostnader. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att förekomma i samband med den slutliga registreringen av emissionen.

Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel tillförs Ambia Trading, i och med teckningsoptionen som ingick (TO1). TO1 har teckningstid mellan 1 maj 2015 fram tills 31 maj 2015, teckningskursen är 15 kr och det krävs tre optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan ca 4,3 Mkr komma att tillföras Ambia Trading från teckningar avseende TO1.

Ambia Trading har i och med emissionen tillförts ett drygt hundratal nya ägare och har därmed ca 260 aktieägare, inför den preliminära första listningsdagen den 28 april på Aktietorget. 

”Vi gläder oss åt det positiva intresset och fortsätter arbetet enligt den presenterade planen, där förberedelserna inför listning på AktieTorget ingår som närmast förestående punkt. Emissionslikviden kommer att innebära utökade resurser inför satsningen på bland annat e-handel och väsenligt lägre avbränningar i form av factoring”, säger Ambia Tradings VD Marcus Andersson. 

För ytterligare information, se Ambia Tradings hemsida: www.ambiatrading.se, eller kontakta Marcus Andersson, VD Ambia Trading, 0707-17 66 22, E-post: marcus.andersson@ambiatrading.se, alternativt Joakim Jonsson, IR-ansvarig: 0735-16 87 97, E-post: joakim.jonsson@ambiatrading.se.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Om Ambia Trading Group AB (publ):
Ambia Tradings verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009. Bolaget omsatte under 2013 cirka 185 MSEK med lönsamhet, och har som mål att bibehålla en hög tillväxttakt såväl organiskt som genom förvärv.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.