Kvartalsrapport juli – september 2019

Rapport för juli-september 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 256 MSEK (213 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 MSEK (-4,5 MSEK) Resultat per aktie -2.32 SEK (-1.72 SEK)  Antalet utestående aktier per 2019-09-30 var 2...

Kommuniké från extra bolagstämma 15 oktober 2019

  Bolagets extrastämma som avhölls den 15 oktober 2019 ajournerades i väntan på att Spotlight Stockmarkets granskning av föreslagna styrelseledamöter ska slutföras. Stämman kommer återupptas då granskningen är klar. Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig...

läs mer

Förslag till beslut extra bolagsstämma 15 oktober 2019

Extra bolagstämma i Ambia Trading Group AB (publ) hålls den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby. Punkt 6. Val av styrelseValberedningen föreslår val av Lena Ahlqvist till ordinarie styrelseledamot. Ambia Trading Group...

läs mer

Nyemission i Ambia Trading Group AB avslutad

Den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagstämma den 31 maj 2019 har nu avslutats. Det totala utfallet i emissionen blev 23 778 401 SEK. Det inkluderar de vederlagsaktier som getts ut i samband med förvärvet...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556834-7339 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i)...

läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2019

RAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378 MSEK (430 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 MSEK (1 MSEK) Resultat per aktie -2.94 SEK (-1.25 SEK) Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 2 593...

läs mer

Utfall i företrädesemission

Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 31 maj 2019. Sammanräkningen visar att 579 372 aktier...

läs mer

Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Årsstämma för verksamhetsåret 2018 har avhållits med aktieägarna i Ambia Trading Group AB den 30 juni 2019 på bolagets kontor i Vimmerby. Stämman leddes av styrelseordföranden Björn Långberg. Framlagd årsredovisning 2018, revisionsberättelse och styrelsens förslag...

läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Ambia Trading Group AB’s årsredovisning för år 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.ambiatrading.se. Differenser mot tidigare publicerad bokslutskommuniké I huvudskak två poster i årsredovisningen avviker mot tidigare publicerad bokslutskommuniké....

läs mer

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i Ambia Trading Group AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 30 april 2019. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 11 juni 2019, publiceras härmed memorandum,...

läs mer

Avtal om ägarspridning

Ambia Trading Group AB (”Bolaget”) har ingått ett avtal med Dividend Sweden, noterat på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 320 000 aktier i bolaget. Dividend Sweden avser kalla till en extra bolagsstämma inom kort och föreslå att stämman ska besluta att...

läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA söndagen den 30 juni 2019 kl. 14.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear...

läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Extra bolagsstämma hölls den 31 maj 2019 i Ambia Trading Group AB (publ) (”Ambia” eller ”Bolaget”) på Ambias kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Antagande av ny bolagsordning Den extra bolagsstämman beslutade att...

läs mer

Kvartalsrapport januari – mars 2019

RAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 175 MSEK (218 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1.8 MSEK (3.3 MSEK) Resultat per aktie -0.56 SEK (0.30 SEK)  Antalet utestående aktier per 2019-03-31 var 2...

läs mer

Konkurrensverket godkänner köp av Digital Inn

Konkurrensverket har fattat beslut om att godkänna Ambias förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB. Det var i mitten av april som Ambia tecknade aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB, och samtidigt lade bud på resterande aktier. Ambia äger efter...

läs mer

Korrigerar datum för offentliggörande av delårsrapport

Ambia Trading Group korrigerar genom detta pressmeddelande datumet för offentliggörande av delårsrapport Q1 2019. Publicering av delårsrapport Q1 2019 kommer att ske onsdagen den 29 maj 2019. Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;...

läs mer

Isolda och Selector Logistik anställer ny VD

Stefan kommer senast från Procurator AB, (tidigare Papyrus Supplies) där han i fem år haft Nordiskt ansvar för strategiskt kategori- och sourcingarbete, e-handel, marknadsföring, kvalitet och miljö samt replenishment och master data. Hans organisation om 80 personer...

läs mer

Ändringar i valberedningen

Anders Axén, representant i valberedningen för Marcus Andersson, lämnar sitt uppdrag och ersätts av Fredrik Lindblom.  Fredrik Lindblom övertar Axéns roll som sammankallande och ordförande för valberedningen. Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre...

läs mer
Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med miniBatt

Isolda tecknar nordiskt distributionsavtal med miniBatt

”Vi på Isolda ser trådlös laddning som nästa stora trend som kommer att integreras överallt i samhället – både i våra hem och arbetsplatser men också när man kör bil, är på café eller sover över på hotell. Det känns fantastiskt spännande att accelerera den här trenden...

läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 18:00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara...

läs mer

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för utveckling av befintliga verksamheter och det aviserade nyförvärvet Digital Inn Holding AB beslutade styrelsen 2019-04-30 att genomföra en nyemission om högst 16.8 MSEK till kursen 7.80 SEK per aktie och med...

läs mer

Isolda tecknar distributionsavtal med Saphe

Isolda tecknar distributionsavtal för den svenska marknaden med Saphe – Nordens mest populära trafikalarm som varnar vid trafikolyckor och fartkameror. ”Vi på Isolda ser enorm potential i Saphe för den svenska marknaden. Sedan starten 2015 i Danmark har Saphe redan...

läs mer

Översyn av beslut om emission av Unit

Efter att Ambia ingått avtal om förvärv av aktier i Digital Inn Holding AB har styrelsen beslutat att göra en översyn av det tidigare publicerade beslutet (2019-03-27) att emittera aktie och obligation i en unit. Det innebär att den tidigare kommunicerade emissionen...

läs mer

Förvärv av Digital Inn Holding AB

Ambia har idag tecknat sig för köp av aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB. I och med detta erhåller Ambia 37,1% av den totala andelen röster och kapital i bolaget. Avtal har samtidigt tecknats om förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB, dock...

läs mer

Beslut om emission av aktier och obligation i en unit

Styrelsen har idag beslutat att, med stöd i bemyndigande från årsstämma 2018, genomföra en företrädesemission av 1 400 000 units á 10 kronor per unit. En unit ska bestå av en aktie till kursen 7,00 kr och en nollkupongsobligation till priset 3,00 kr, den senare...

läs mer

Flaggningsmeddelande

Marcus Andersson har idag ökat sitt innehav genom köp av aktier från Peter Gyllenhammar AB enligt tidigare kommunicerat avtal. Innehav före transaktionenMarcus Andersson: 12,54% av kapital och rösterPeter Gyllenhammar AB: 5,66% av kapital och röster Innehav efter...

läs mer

Kvalitena AB (pub) ökar sitt innehav

Genom en affär där tidigare största ägaren Marcus Andersson sålt 476 384 aktier i Ambia till Kvalitena ökar bolaget sitt ägande från 11% till 29,5% av röster och kapital och blir därmed den största enskilda ägaren i Ambia.

läs mer

Flaggningsmeddelande

Marcus Andersson har idag minskat sitt innehav genom försäljning av aktier till Kvalitena AB(publ), som ökar sitt innehav i motsvarande grad. Innehav före transaktionenMarcus Andersson: 30,91% av kapital och rösterKvalitena AB(publ): 11,13% av kapital och röster...

läs mer

Huvudägare avtalar om köp av aktier

Ett avtal om köp av 146 776 aktier i Ambia har tecknats mellan Snödroppens Förvaltning AB (köpare), ägt av Marcus Andersson, huvudägare i Ambia, och Peter Gyllenhammar AB (säljare). Avtalet är villkorat till att transaktionen skall vara praktiskt genomförd senast...

läs mer

Bokslutskommuniké 2018 Ambia Trading Group AB

Rapport för oktober-december 2018 Nettoomsättning minskade under perioden till 198 MSEK (231 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.9 MSEK (6.0 MSEK) Resultat per aktie 1.02 SEK (1.57 SEK) Rapport för januari-december 2018 Koncernens...

läs mer

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.