PRESSMEDDELANDE

Riktad nyemission

jun 3, 2016

Styrelsen i Ambia Trading Group (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2015, genomfört en riktad nyemission som tillför Ambia 8,4 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen i korthet

• Emissionen omfattar 600 000 nya aktier riktade mot en i förväg bestämd och avgränsad grupp investerare med långsiktigt intresse i Ambias utveckling, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare.
• Teckningskursen var 14 kronor. Den förhållandevis stora rabatten motiveras av att den krävdes för att attrahera investerare med hänsyn till den låga likviditeten i aktien.
• Det totala emissionsbeloppet uppgår till 8,4 MSEK och har därmed inte föranlett krav på upprättande av prospekt.
• Antalet tecknare är till antalet 19 med fördelning enligt följande: Johan Thorell, via bolag, 100 000 aktier, Fredrik Grevelius 85 000 aktier, Kvalitena AB 75 000 aktier, Fredrik Crafoord 46 000   aktier, City Capital Partners AB 34 000 aktier, Gerhard Dal 30 000 aktier, Pronator Invest AB 30 000 aktier, Montana Sweden AB 30 000 aktier, Capensor Capital AB 30 000 aktier, Patric Sjölund 25 000 aktier, Filippa Vasilis 24000 aktier, Oliver Vasilis 24 000 aktier, Dividend Sweden AB 15 000 aktier, Maria Vasilis 12 000 aktier, Andreas Nissen 10 000 aktier, Mikael Rosencrantz 10 000 aktier, Jesper Cederholm 10 000 aktier, Claes Håkan Sjölund 5 000 aktier, Bo Lindén 5 000 aktier.
• Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 600 000 kronor, vilket avser konsultarvoden.

Bakgrund och motiv

Emissionen genomförs för att stärka Ambias finansiella ställning och tillföra rörelsekapital. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 2 593 270 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 300 000 kronor. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 23,1% för befintliga aktieägare. Det kapitaltillskott som emissionen innebär påverkar Bolagets framtida kostnader för rörelsefinansiering på flera sätt, bland annat genom att minska behovet av kortfristig upplåning. Bolaget bedömer också att emissionen möjliggör en snabbare amorteringstakt av förvärvskrediter.

Ambia har efter utdelningen av Intropris gått in i en fas av konsolidering och tydligt fokus på organisk tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD
Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.