PRESSMEDDELANDE

Uppdaterade mål för nyckeltal

jan 3, 2017

Styrelsen i Ambia Trading Group AB(publ), Ambia, har uppdaterat bolagets mål för finansiella nyckeltal. Utdelningspolicyn har inte förändrats. Målen avser bolagets utveckling under kommande två år, det vill säga fram till 2018-12-31, ”Perioden”. Den tidigare målbilden presenterades 2014-06-30. Ambias förvärv av Isolda-bolagen ett år senare innebär att vissa mål nu justerats.

Tillväxtmål

Ambia har vuxit från cirka 200 msek i omsättning 2014 till över 800 msek i omsättning under 2016. Koncernens organiska tillväxt skall enligt de nya målen uppgå till minst 15 % på årsbasis under Perioden. Det sänkta målet för organisk tillväxttakt beror på att Isoldabolagens relativt mogna verksamhet innebär förändrade tillväxtförutsättningar. Målet att den organiska tillväxten skall kompletteras med lämpliga förvärv kvarstår.

Målsättning för resultat och utdelning

Koncernens rörelsemarginal (EBIT) ska nå 3 % under Perioden. Det sänkta målet beror på att Introprisbolagen delats ut samt på förvärvet av Isoldabolagen, vilket får inverkan på koncernens marginalstruktur. Utdelning till aktieägarna ska följa resultatutvecklingen och motsvara 10 % – 15 % av resultatet efter skatt, förutsatt att målen för soliditet och likviditet har uppnåtts och kan bibehållas trots utdelning. Inför större planerade förvärv eller investeringar kan utdelningspolicyn frångås, om styrelsen bedömer att nyckeltalen kan komma att påverkas i sådan omfattning av det aktuella förvärvet/den aktuella investeringen att utdelning skulle leda till att nyckeltalsmålen efter förvärvet/investeringen inte är säkerställda.

Riktvärden för soliditet

Målet för moderbolagets soliditet är att den ska nå 35 % under Perioden. I anslutning till förvärv kan lägre soliditet tillåtas, och i samband med större förvärv kan en soliditet under 25 % tillfälligt accepteras. Efter förvärvet av Isoldabolagen sjönk soliditeten till under 20 %, men har sedan dess återigen ökat.

Likviditetsmål

Målet för koncernens balanslikviditet är att den under Perioden ska nå 130 %, och därefter under Perioden inte varaktigt understiga 110 %. Koncernens samlade kassalikviditet skall under Perioden nå och därefter inte varaktigt understiga 90 %.

Mjuka mål

Ambia arbetar sedan en tid med att sammanställa krav och riktlinjer för sitt CSR-arbete i en gemensam plan för koncernbolagen. Målsättningen är att en första utgåva skall vara klar för publicering under Q2 2017.

Ovanstående nyckeltal och övriga mål är att se som styrelsens och ledningens målsättning, och är icke bindande för någon part. Nyckeltalen ingår som en viktig del i styrelsens löpande uppföljning av verksamheten och skall gås igenom samt eventuellt revideras en gång per år.

För ytterligare information kontakta:
Marcus Andersson / VD 
Ambia Trading Group AB (PUBL)
0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se

Se även www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2017.

Kontakt
info@ambiatrading.se
Snödroppegränd 4, 598 71 Södra Vi

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.